Organisation

Försvarshögskolan består av fem organisationsenheter:

Ledning
Försvarshögskolans ledning består av rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör.

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Ansvarar bland annat för ämnet statsvetenskap med två inriktningar, krishantering och internationell samverkan respektive säkerhetspolitik och strategi. Dessutom ingår ämnena folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden samt krigsvetenskap med inriktning militärstrategi.

I institutionen ingår även Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT). Delar av institutionen är placerad i Karlstad.

Militärvetenskapliga institutionen
Ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och militärhistoria.

Militära programledningen
Ansvarar bland annat för officersutbildning som leder till officersexamen (Officersprogrammet) och högre militär utbildning (Högre stabsofficersutbildning, Stabsutbildning och Taktisk stabskurs). Delar av enheten är placerad på Karlberg.

Högskoleförvaltningen
Ger service och stöd åt högskolans personal och studenter.

Organisationsschema Försvarshögskolan