Militärhistorisk Tidskrift

Militärhistorisk tidskrift är den enda i sitt slag i Norden och ges ut av Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Tillsammans med föregångaren Aktuellt och historiskt har den kommit ut sedan 1953.

Om tidskriften

Tidskriften tillämpar kollegial granskning (peer-review), där inkomna texter granskas av två externa sakkunniga som bedömer den vetenskapliga kvalitén.

Vår strävan är att Militärhistorisk tidskrift ska företräda den moderna och vidgade synen på militärhistoria, och visa hur integrerat det militära systemet har varit i samhället.

Ambitionen är att vara ett samlande forum för nordisk militärhistorisk forskning. Under det senaste årtiondet har skribenter från de nordiska länderna, Frankrike, Storbritannien, Indien och Polen medverkat.

Sedan en tid tillbaka finns Militärhistorisk tidskrift bland nivå 1 publikationer hos norska Universitets- och högskolerådets publiceringsurval (i folkmun "norska listan").

Militärhistorisk tidskrift ges vanligtvis ut i december varje år.

Vetenskapligt råd

Tidskriften har ett vetenskapligt råd som utses av Commission Suédoise d´Histoire Militaire (Svenska militärhistoriska kommissionen).

Tom Kristiansen , professor IFS Norge

Nils Bo Poulsen, professor Försvarsakademiet (Danmark)

Maria Sjöberg, professor Göteborgs universitet

Nils Erik Villstrand, professor Åbo akademi (Finland)

Gunnar Åselius, professor Försvarshögskolan

Redaktionskommitté 2016-2017

Piotr Wawrzeniuk (redaktör)

Fredrik Thisner (redaktör)

Fredrik Eriksson (redaktionssekreterare, CSHM:s representant)

Kontaktperson

Fredrik Thisner
Universitetslektor
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Fredrik.Thisner [at] fhs.se

Kontaktperson

Piotr Wawrzeniuk
Universitetsadjunkt
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Piotr.Wawrzeniuk [at] fhs.se