Sök

Sök

Utbildningar

Våra kurser gör dig bättre förberedd på att kunna hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle.

Om utbildning på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Historiskt har våra utbildningar vänt sig till högre chefer inom myndigheter, militär och näringsliv. Den återupptagna totalförsvarsplaneringen har breddat målgrupperna. Kunskapsluckor har synliggjorts och utbildningsbehoven har ökat när myndigheternas medarbetare får utökade uppgifter och ansvarsområden. Vår målsättning är att vara navet i totalförsvarets kunskapsuppbyggnad.

På Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet erbjuds unika utbildningar. Kurserna behandlar det svenska krisberedskapssystemet, totalförsvar, hotbilder, juridiska aspekter, informationspåverkan, cybersäkerhet och säkerhetsskydd, för att nämna några exempel.

Det som särskiljer våra utbildningar är att våra lärare är både forskare och praktiker, militärer och civila. För dig som går en utbildning hos oss blir detta synligt både i kursupplägg och i deltagarlistan. När du går en kurs hos oss får du:

  • Presentationer av aktuella händelser
  • Ta del av reflektioner från ansvariga för hantering av dessa händelser
  • Ta del av relevant forskning
  • Utöka ditt professionella nätverk

Vi arbetar nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Vår verksamhet bygger på långsiktighet, vilket ger uppdragsgivare kontinuitet för sin personalförsörjning och möjligheten att uppdatera kunskap som tidigare förvärvats.

Kurserna vänder sig till chefer och medarbetare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap, totalförsvar och civil-militär samverkan samt för dessa områden relevant säkerhetspolitik.

De internationella kurserna vänder sig till parlamentariker, diplomater, akademiker, tjänstemän och militär personal med ett professionellt intresse i samhällets krisberedskap.

Kurserna genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och inom ramen för Natos program Partnerskap för fred (PfP). Vi genomför också utbildningstillfällen anpassade efter din organisations behov. Förutom hela kurser kan det handla om föreläsningar eller workshops.

De flesta kurser kräver att du som deltagare är registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

I Försvarshögskolans strategi 2020 uttrycks en strävan efter pedagogisk excellens och innovation med en infrastruktur som skapar goda fysiska och virtuella lärmiljöer. För att underlätta och skapa förutsättningar att följa strategin behöver grundantaganden om lärande, utbildning och övning synliggöras och det är ett av syftena med den pedagogiska inriktningen för CTSS. Är du nyfiken på vår pedagogiska inriktning kan du läsa mer här: Pedagogisk inriktning.

Kontakt

Kontakta enhetschef Jan Eldeblad om du har frågor om våra utbildningar.

Områden

Säkerhetsskydd

Risken för fel blir större om ledningen saknar en helhetssyn på hur informationen ska hanteras. Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla re...

Krisberedskap

Våra utbildningar i krisberedskap förbereder dig inför allvarliga händelser som skulle kunna drabba vårt samhälle. De är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris. U...

Ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar eftersträvar ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar i totalförsvarsjuridik tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor för...

Alla utbildningar

Utbildningar

Visa fler
Dela: