Sök

Sök

För dig som är student

Som student kommer du använda dig av olika källor som omfattas av upphovsrätten under dina studier. Här har vi samlat svar på några vanligt förekommande frågor som rör dig som student.

Vem äger upphovsrätten till studentuppsatser?

Studenten äger upphovsrätten till uppsatsen och bestämmer därmed över verkets användning. Högskolan får inte publicera en uppsats på Internet, LMS eller på annat sätt utan studentens tillåtelse. Enligt lag ska vissa studentuppsatser arkiveras. Arkivering påverkar dock inte studentens upphovsrätt.

Vad innebär Bonus Copyright Access avtalslicens?

Försvarshögskolan har, i likhet med andra lärosäten i landet, ingått avtal om avtalslicens för utbildningsområdet med Bonus Copyright Access. Mer information om avtalet och villkoren för kopiering finns på Bonus Copyrights Access hemsida. Se kopieringsregler nedan.

» Avtal och villkor

» Kopieringsguide för högskola och universitet

Med avtalslicens avses ett avtal som ingås med en organisation som företräder ett antal upphovsmän. Genom avtalslicensen erhålls tillstånd att använda verket (kopiera, scanna) i enlighet med avtalsvillkoren. Vid användning utöver avtalsvillkoren, till exempel vid kopiering utöver antalet tillåtna sidor, ska dock rättighetshavaren tillfrågas.

Avtalet gäller endast vid undervisningssituationen till exempel vid presentation av ett grupparbete. Avtalet omfattar inte heller all litteratur, exempelvis omfattas inte obligatorisk kurslitteratur. När det gäller kopiering för privat bruk se avsnittet nedan.

Vad menas med Creative Commons?

Det är tillåtet att använda material upplagt på Internet som är under så kallad Creative Commons-licens. Du hittar mer information om hur du söker efter och använder Creative Commons-licensierat material på Creative Commons webbplats.

» Sök Creative Commons licensierat material

» Vad är Creative Commons (film)

Får jag använda texter, bilder, diagram med mera som jag hittar på Internet i en uppsats eller en inlämningsuppgift?

Upphovsrätten omfattar även sådana verk som är upplagda på Internet. För att kunna använda det material som finns på Internet, måste rättighetshavaren ha gett sitt tillstånd. Ett sådant tillstånd kan erhållas på olika sätt, till exempel genom avtalslicenser (Bonus-avtal), Creative Commons eller att rättighetshavaren tillfrågas.

Vad gäller vid kopiering för privat bruk?

Det är tillåtet att för privat bruk kopiera ett eller några få exemplar av ett offentliggjort verk som omfattas av upphovsrätten. Kopiorna ska vara avsedda för egen del, familjen eller vänner.

För kopiering för privat bruk gäller vidare att förlagan ska vara offentliggjord. Förlagan ska också vara lovlig, det vill säga ha gjorts tillgänglig för allmänheten antingen med rättighetshavares tillstånd eller med stöd av de inskränkningar som finns i upphovsrätten.

När det gäller litterära verk, såsom läroböcker, är det tillåtet att endast kopiera en begränsad del av boken, till exempel ett kapitel. Det är dock tillåtet att kopiera en bok av begränsat omfång exempelvis en dikt på ett begränsat antal sidor. I övrigt är det inte tillåtet att kopiera en hel bok.

Dela: