Sök

Sök
Överbefälhavare Micael Bydén

Överbefälhavare Micael Bydén

ÖB pratade ledarskap med officersprogrammet

Under fredagen hade Sveriges överbefälhavare, general Micael Bydén, sammankallat samtliga kadetter vid officersutbildningen på Karlbergs slott för att ge sin syn på ledarskap och diskutera Försvarsmaktens framtid.

General Bydén inledde med att prata om hur omvärldens snabba förändringar påverkar Försvarsmakten. Han betonade vikten av fortsatt internationell samverkan, ett nytt totalförsvar, en välfungerande personalförsörjning och övningsverksamhet.

– Det ska inte vara värt för en motståndare att agera militärt mot vårt land. Insatserna ska vara för höga, sade Bydén.

Överbefälhavaren konstaterade att försvarsviljan i det svenska samhället ökar. Försvarsmakten behöver dessutom rustas för en ny typ av krig. Bydén besökte nyligen östra Ukraina, och beskrev läget där som ”ett skyttegravsbaserat krig som liknar första världskriget, men med moderna drönare och avancerad strategisk kommunikation”.

Personalförsörjningen viktig för Försvarsmakten

– Försvarsmaktens främsta resurs är våra medarbetare. Det är ofrånkomligt. Jag är nöjd över att vi fått många sökande till officersprogrammet det senaste året, men ser också en utmaning i att fylla platserna på den militära grundutbildningen, sade Bydén.

Jämställdhet handlar om operativ förmåga

Överbefälhavaren reflekterade kring #MeToo-samtalet som engagerat både Försvarsmakten och resten av samhället den senaste tiden. Han markerade sin besvikelse över att ha hört så många historier om trakasserier inom Försvarsmakten.

– MeToo-kampanjen visade missförhållanden i Försvarsmakten som är oacceptabla. Jag trodde verkligen att vi hade kommit längre och jag vill vara tydlig: trakasserier har ingen plats i Försvarsmakten. Det är allas ansvar att se till att trakasserier anmäls och kommer till ytan. Den som är utsatt ska få stöd, den som är utsatt får inte ses som problemet.

Överbefälhavaren fortsatte med att betona hur en jämställd organisation är särskilt viktigt för en verksamhet som Försvarsmakten.

– Jämställdhet är en operativ fråga för Försvarsmakten. Vi måste få in den bästa personalen som finns att tillgå i samhället. Då kan det inte vara så att halva befolkningen känner att vi är en mindre attraktiv arbetsgivare.

Öppet samtalsklimat viktigt för Försvarsmakten

– Det är självklart för mig att ha en öppen debatt i organisationen och att medarbetare står upp för sina åsikter. Brister i organisationen ska rapporteras, och allt ska göras för att öka den operativa förmågan. Yttrande- och meddelarfriheten är grundbultar i den frihet vi försvarar. Sen när vi vänt på alla stenar och vi ska utföra uppgiften, då är det laget som gäller.

Han fortsatte med att lyfta vikten av att ha en öppen kultur som tillåter misstag.

– Jag har själv skämts många gånger när jag presterat på ett sätt som inte motsvarade mina förväntningar. Men det måste vara självklart att kunna erkänna sina egna brister efteråt. När något går fel ska man få stöd, och vi ska ha en icke-dömande kultur så att folk vågar lära sig.

Kadetter på officersprogrammet ställer frågor till överbefälhavaren

Det fanns möjlighet för kadetter på officersprogrammet att ställa frågor till överbefälhavaren.

Officersaspiranter frågade ut överbefälhavaren

Efter överbefälhavarens inledningsanförande ställde kadetterna flera frågor. En fråga gällde hur Försvarsmakten ska arbeta för att rekrytera och behålla personal framöver.

– Vi gör omfattande rekryteringskampanjer, och en viktig framgångsfaktor är att engagera förbanden runt om i landet i rekryteringsarbetet. Internetkampanjer kan vara framgångsrika, men det fysiska mötet med vår personal är också oerhört viktigt. Det gör stor skillnad att ungdomar får komma ut på förbanden, träffa personalen och känna på våra korvetter, flygplan och bandvagnar.

För att behålla personal ser överbefälhavaren relevant och bra övningsverksamhet, lön och chefers engagemang som tre viktiga komponenter.

– Utöver att ha ett meningsfullt jobb handlar Försvarsmaktens attraktivitet också om lön. Vi höjde därför nyligen ingångslönerna för soldater och sjömän, och vi gör lönerevisioner över hela linan. Bra övningsverksamhet ser vi också som en viktig faktor för att behålla soldater och sjömän. Sedan är det upp till er som blivande chefer på er kommande arbetsplats. Ni är då i egenskap av chefer avgörande för att den personal ni ansvarar för stannar i Försvarsmakten.

Höjt tak för GSS-tjänstgöringstid

En studerande frågade hur Bydén ser på att det finns en övre gräns i anställningstid för GSS, vilket kan leda till att kompetenta och erfarna soldater och sjömän måste sluta i Försvarsmakten trots att de inte vill.

– Det viktigaste för mig är att ha tillgängliga förband. Anställningstaket kan vara en utmaning i det perspektivet och därför ser vi över möjligheten för längre tjänstgöring än idag. Men det finns inget beslut om detta, replikerade Bydén.

Samarbeta med polisen i förorterna

En kadett frågade om överbefälhavarens tankar kring förslaget att Försvarsmakten ska stödja polisen vid insatser i förorterna. Överbefälhavaren svarade att det redan finns ett befintligt samarbete med polisen kring lån av transportfordon, exempelvis helikoptrar. Det finns dessutom lagstiftning som möjliggör för polisen att påkalla Försvarsmaktens assistans för bevakning och liknande vid terrorsituationer. Men överbefälhavaren tror att det är ett långt steg från dagens samarbetsform att Försvarsmakten skulle börja patrullera i förorterna.

Överbefälhavare Micael Bydén talade till kadetter på Försvarshögskolan

Överbefälhavare Micael Bydén talade till kadetter på Försvarshögskolan.

Sidinformation

Publicerad:
2018-03-02
Senast uppdaterad:
2018-03-06
Dela: