• Start
  • Avhandling visar hur Försvarsmakten kan rekrytera och behålla fler soldater
Soldat på utlandstjänst

Avhandling visar hur Försvarsmakten kan rekrytera och behålla fler soldater

Yrkessoldater kräver meningsfulla arbetsuppgifter om de ska vara kvar inom Försvarsmakten. För värnpliktiga soldater ser det annorlunda ut – vissa grundläggande personliga drivkrafter förenar de som blir kvar inom försvaret. Det framgår i en ny doktorsavhandling av Johan Österberg, forskare i psykologi vid Ledarskapscentrum på Försvarshögskolan.

Österberg har studerat förutsättningarna för Försvarsmakten att rekrytera och behålla soldater.

Han har jämfört soldater från det tidigare värnpliktssystemet, som lades ner 2010, med de kontraktsanställda som utgjort basen i det frivilliga försvaret fram tills idag då ett kompletterande värnpliktssystem återinfördes.

Mer specifikt tittade han på de värnpliktigas benägenhet att efter grundläggande militär utbildning göra utlandstjänst. Det visade sig att motiven för att vilja stanna kvar i Försvarsmakten skiljer sig mellan yrkessoldater och de som kommer in genom värnplikten.

Gemensamma egenskaper

– För yrkessoldater var det viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter och känna att de prestera på jobbet. De värnpliktiga soldater som var intresserade av internationell tjänstgöring hade vissa personliga egenskaper gemensamt. I en självskattning uppgav de i högre utsträckning att de var stresståliga, hade starkt psyke, det vi kallar psykologisk hardiness och att de delade Försvarsmaktens värdegrund, jämfört med de värnpliktiga som inte vill åka ut på internationell tjänstgöring, säger Johan Österberg, som i mitten av mars disputerade med avhandlingen We want you as our new recruit - prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces vid Karlstads universitet.

Underlag för förbättrad rekrytering

Studien ger en möjlighet för Försvarsmakten att på ett tidigt stadie identifiera de värnpliktiga som med störst sannolikhet kan lockas av en fortsatt karriär inom Försvarsmakten.

Den ger också underlag för att i högre utsträckning behålla yrkessoldaterna, som frivilligt sökt sig till Försvarsmakten, genom att matcha dem mot arbetsuppgifter som de upplever som meningsfulla.

– Genom att tillgodose personlig utveckling, gruppsammanhållning och att individer upplever att de har tillräcklig kompetens för att lösa sina uppgifter, kan Försvarsmakten bli mer attraktiv för värnpliktiga och bidra till att förbättra personalförsörjningen, säger Österberg.

Värnplikt förutsättning för Sverige

Återinförandet av värnplikt som dessutom även inkluderar kvinnor är enligt Österberg en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna rekrytera tillräckligt med soldater.

– Sveriges storlek, samhällsskick och utsatta geografiska läge gör att det inte är optimalt att personalförsörja Försvarsmakten med frivilliga soldater. Och min forskning pekar på att de värnpliktiga soldaterna kan utgöra en viktig bas för rekrytering till officersyrket, säger Österberg.

Fakta

Gruppbefäl, soldater och sjömän

Idag har vi både ett värnpliktssystem och ett frivilligt system för rekrytering av soldater. Genom dessa system rekryterar Försvarsmakten gruppbefäl, soldater och sjömän. Värnpliktssystemet återinfördes i år efter att ha varit vilande sedan år 2010. Tidigare gällde värnplikten endast män men är nu könsneutral.

Specialistofficerare (specialistofficerare i reserven)

Specialistofficerare utbildas inom Försvarsmakten på någon av myndighetens egna skolor runt om i landet.

Officerare (officerare i reserven)

Officerare blir den som går officersprogrammet, som är en treårig akademisk högskoleutbildning vid Försvarshögskolan. Efter godkänd avslutad högskoleutbildning blir studenterna fänrikar och kan studenterna anställas som officerare med fänriks grad av Försvarsmakten.

Vissa officerare (t.ex. flygförare, försvarsmeteorologer) och officerare i reserven utbildas inom Försvarsmakten.

Soldater, specialistofficerare och officerare måste alla genomgå grundläggande militär utbildning militär grundutbildning innan anställning eller officersutbildning.

Avhandling

We want you as our new recruit: Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces

Österberg, Johan, Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences. Department of Social and Psychological Studies. ORCID iD: 0000-0003-4596-1174

Publicerad 2018-03-26 Uppdaterad 2018-04-26