Sök

Sök
Dokument från Högre stabsutbildningens ceremoni

Årets bästa uppsatser utsedda på Högre stabsofficersutbildningen

I samband med Högre stabsofficersutbildningens (HSU) examensceremoni utsågs årskursens sex bästa uppsatser. Flera av dem finns att läsa här.

Som blivande högre stabsofficer förväntas man inte bara förvalta och leda Försvarsmakten, man förväntas även bidra till utvecklingen av svensk militär förmåga.

Årets uppsatser spänner över flera områden och behandlar allt från militär innovationskultur till invandrares syn på Försvarsmakten.

1. ”För kung och fosterland. En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära”

Daniel Banck
Ladda ner För kung och fosterland. En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära

Motivering: Uppsatsen handlar om andra generationens invandrare i Sverige, deras attityder till och motiv att söka sig till Försvarsmakten som arbetsgivare. Utifrån en intervjustudie av andra generationens invandrare finner författaren att altruistiska motiv, det vill säga att tjäna sitt land, smälter samman med motiv som har med självförverkligande att göra, d.v.s. postmoderna.

Resultaten är mycket intressanta för Försvarsmakten, för förståelsen om andra generationens invandrare i Sverige (och därmed för vidare integrationsproblematik) och för forskning om soldaters incitaments­strukturer. Detta är helt nya resultat som ger viktiga och fördjupade insikter för rekrytering men framför allt för den större frågan om integration. Avslutningsvis kan konstateras att studien är mycket väl genomförd och författaren resonerar tydligt och väl.

2. ”Flexibilitet vid specialoperationer - En förmåga som kan skapas för att hantera det okända”

Tobias Axenfjord
(Ej nedladdningsbar i nuläget)

Motivering: Uppsatsens syfte är att undersöka hur förmåga till flexibilitet kan skapas vid specialoperationer. En tydlig forskningslucka identifieras, och frågeställningen motiveras mycket väl och har hög krigsvetenskaplig relevans. Forskningsstrategin består i en teoriprövande tvåfallsstudie och metodansatsen är en kvalitativ analys av fallen.

Metodkapitlet operationaliserar teorin och tar fram ett antal väl definierade och precisa indikatorer. Den empiriska undersökningen, som föregås av en förtjänstfull källkritisk diskussion, genomförs och indikatorerna appliceras systematiskt på fallen. Diskussionen präglas genomgående av hög kvalitet och visar på självständighet i tänkande.

Uppsatsen håller mycket god nivå avseende språk, struktur och precision i begreppsanvändningen.

3. ”Irreguljär krigföring – en begreppshistorisk analys”

Martin Johansson
Ladda ner Irreguljär krigföring – en begreppshistorisk analys

Motivering: Uppsatsen behandlar hur begreppet irreguljär krigföring konstrueras och förstås i dagens krigsvetenskapliga debatt. Uppsatsen är krigsvetenskapligt relevant, tydlig och den visar prov på originalitet. Forskningsfrågorna är klart och tydligt formulerade.

Den studerande visar prov på betydande teoretisk och metodologisk medvetenhet, och särskilt begreppsanalysen, den tyska skolan och konstruktivism diskuteras på ett kompetent och föredömligt sätt. Undersökningen är genomgående utförd med betydande vetenskaplig skärpa och uppsatsen präglas av mycket god språklig precision, struktur och variation.

4. ”Att tänka nytt och pröva nya idéer inom Försvarsmakten”

Jim Stalpe
Ladda ner Att tänka nytt och pröva nya idéer inom Försvarsmakten

Motivering: Denna uppsats handlar om innovationsbenägenhet i relation till militär kultur. Författaren studerar den svenska försvarsmaktens organisationskultur via observationer och grupp­diskus­sioner för att förstå hur denna påverkar dess innovationsbenägenhet. Den teoretiska diskussionen baseras på vedertagen forskning inom organisationsteori.

Det är ett ambitiöst och på det stora hela mycket väl genomfört arbete. Studien fångar både Försvarsmaktens kommunikation och gruppdynamik. Författaren visar prov på betydande vetenskaplig skärpa och uppsatsen präglas av mycket god språklig precision, struktur och variation.

5. ”Vilka faktorer genererar en rörlighetsförmåga för markförband?”

Ola Hansson
(Ej nedladdningsbar i nuläget)

Motivering: Uppsatsens syfte är att genom en förklarande och teoriutvecklande ansats undersöka vilka faktorer som bidrar till rörlighet för markförband. Uppsatsen identifierar ett relevant krigsvetenskapligt problem. Teorikapitlet utvecklar förtjänstfullt de faktorer författaren identifierat som centrala och förankrar dessa i relevant litteratur.

Metodkapitlet ger en transparent beskrivning av författarens tillvägagångssätt och den tillhandahåller också en tydlig operationalisering av de faktorer som skall analyseras. Analysen är väl genomförd och slutdiskussionen tydliggör uppsatsens vetenskapliga bidrag på ett nyanserat och reflekterande sätt. Uppsatsen håller en hög språklig nivå med god precision i begreppsanvändningen.

 6. "Att hitta akilleshälen - sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering"

Erik Magnét
Ladda ner Att hitta akilleshälen - sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

Ämnesbeskrivning: Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter.

Kritiska sårbarheter kan ofta vara av teknisk karaktär, vilket historiska erfarenheter visar. Bristande teknisk förståelse riskerar därmed leda till att kritiska sårbarheter hos fienden inte exploateras och att våra egna inte skyddas. De nyckelfaktorer som bygger upp tyngdpunkten ska enligt doktrinerna identifieras genom systemanalys. Beskrivningarna av vad en systemanalys är eller hur denna kan genomföras saknar dock både tillräckligt djup och tydlighet för att kunna användas praktiskt och ge önskad kvalitet. Detta riskerar att ge stora konsekvenser för den fortsatta planeringen.

Läs mer

Läs alla examensuppsatser från Försvarshögskolan 2018

Sidinformation

Publicerad:
2018-07-11
Senast uppdaterad:
2023-02-23
Dela: