Sök

Sök

Rekordmånga sökande till Officersprogrammet

Intresset för att bli officer är rekordhögt. I årets antagning sökte totalt 708 personer till Försvarshögskolans officersprogram. Det är en ökning med 38 procent jämfört med 2018 och den högsta siffran sedan 2010. Och andelen kvinnor, 17,5 procent, är en av de högsta någonsin. Den återinförda värnplikten kan vara en förklaring.

– Det finns flera förklaringar till ökningen. I viss utsträckning kan det röra sig om ett unikt år, bland annat med ovanligt många värnpliktiga som just nu gör sin militära grundutbildning och som vid mönstringen fick värden som motsvarar de hårda behörighetskraven till Officersprogrammet. Men vi tror ändå att vi ser ett trendbrott med ökat antal sökande. Bland annat ökas ju rekryteringsbasen i och med den könsneutrala värnplikten och antalet värnpliktiga kommer successivt att utökas, säger flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor vid Försvarshögskolan.

För tidigt dra slutsatser

– Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser och först om ett par, tre år kommer vi att kunna se effekten av den återinförda värnplikten och om trenden med ökat antal som söker och antas till Officersprogrammet håller i sig, säger Skoog Haslum.

Bland årets sökande är det 207 värnpliktiga som just nu gör sin militära grundutbildning och alltså söker direkt till officersutbildningen. Det vanligaste är annars att de sökande har anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman i Försvarsmakten när de söker.

Stora behov

Under de senaste fem åren har antalet som påbörjar Officersprogrammet ökat sakta men säkert. Trots det har det inte räckt till att fylla utbildningsplatserna, men i år ser det alltså ut att bli konkurrens om platserna. Samtidigt är Försvarsmaktens behov av officerare stort. Verksamheten växer och pensionsavgångarna är stora.

– Även om vi har en trend med fler sökande, bedömer vi att det kommer att krävas nya utbildningsvägar för att möta framtida behov. Vi skulle vilja införa en möjlighet att direkt söka till Officersprogrammet utan att ha gjort värnplikten men där man före programstart ska ha genomfört en godkänd militär grundutbildning, ungefär som ett militärt basår, säger Ewa Skoog Haslum.

Testning pågår

Just nu pågår omfattande testning av årets sökande. Det är ca 480 av de 708 som gått vidare till denna del. Första steget är ett så kallat inskrivningsprov med fysiologiska och psykologiska tester vid Rekryteringsmyndigheten. De som klarar dessa går vidare till lämplighetsbedömning och genomför inför denna psykologintervju och professionsintervju.

Officersprogrammet är sedan tolv år tillbaka ett högskoleprogram som i grunden söks på samma sätt som andra högskoleutbildningar, men med annorlunda behörighetskrav såsom genomförd militär grundutbildning och särskilda lämplighetstester. Försvarshögskolan ansvarar för utbildningen men antalet platser avgörs i dialog med Försvarsmakten.

STATISTIK SÖKANDE OFFICERSPROGRAMMET

Antal sökande per år. Första kolumnen ÅR. Andra antal sökande, antal kvinnor inom parantes. Tredje kolumnen antagna som tackat ja, antal kvinnor inom parantes.

År

Sökande (varav KVinnor)

Antagna som tackaT ja (varav kvinnor)

2019

708 (124)

ej klart

2018

513 (70)

148 (24)

2017

510 (70)

139 (25)

2016

463 (47)

126 (16)

2015

497 (63)

118 (15)

 Om Officersprogrammet

  • Treårigt utbildningsprogram som ger yrkesexamen (officersexamen) (180 hp).
  • Utbildningen berättigar inte till studiemedel eftersom Försvarsmakten står för kost och logi och även ersättning under utbildningen.
  • Tre olika inriktningar: krigsvetenskap, militärteknik och nautik.
  • Utbildningen genomförs framför allt på Försvarsmaktens Militärhögskolan Karlberg i Stockholm men kadetterna har även verksamhetsförlagd utbildning – praktik – vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor runt om i landet. Nautisk inriktning genomför en del av utbildningen vid Linnéuniversitetet (det Kalmar).
  • Officersstudenter är inte anställda i Försvarsmakten.

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-14
Senast uppdaterad:
2020-09-16

Kontakt

Dela: