Sök

Sök

Ny masterutbildning i systemutveckling för försvars- och säkerhetssektorn

Till hösten startar Försvarshögskolan en masterutbildning i ämnet försvarssystem. Utbildningen blir den första i sitt slag i Sverige och ska möta försvars- och säkerhetssektorns behov av nischade systemvetare som förstår både teknikens möjligheter och användarnas behov.

– Tidigare fokuserade man alltför mycket på den rent tekniska specifikationen av olika system och tog inte hänsyn till helheten och den faktiska försvarseffekten när tekniken väl skulle implementeras. I dag när systemen blir allt komplexare och den tekniska utvecklingen går blixtsnabbt är det avgörande att det redan från start finns kunniga personer som kan analysera helheten, säger docent Hans Liwång, ämnesföreträdare för försvarssystem.

Efterfrågad kompetens

Tillsammans med sina kolleger ser han ett uppdämt behov på arbetsmarknaden. Myndigheter, företag och organisationer i försvars- och säkerhetssektorn och andra med uppdrag inom totalförsvaret, efterlyser kompetens med helhetssyn på teknikutveckling och användarnas behov.

Det nya masterprogrammet, Utveckling av system för försvar och säkerhet, är en högskoleutbildning på avancerad nivå som framför allt riktar sig till ingenjörer och officerare.

– Liknande kurser har hittills endast funnits inom officersutbildningen, men vi har länge sett ett behov av att öppna upp för en bredare målgrupp och för att möta totalförsvarets behov, säger Hans Liwång.

Till utbildningssidan.

Unikt i Sverige

Programmet är unikt i Sverige och finns endast på några få lärosäten i världen – ibland samordnat under begreppet systems engineering – och i Försvarshögskolans regi kommer det att ges på engelska för att kunna ta emot studenter från andra länder.

Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militärförband med ny materiel ska organiseras, hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som sjöräddningskapacitet, livsmedelsförsörjning under påfrestande förhållanden eller kommunikation vid stora brandbekämpningsinsatser.

Om utbildningen

  • Första året omfattar vetenskaplig grund och praktisk problemlösning, andra året ger stora möjligheter till breddning och profilering. Exempel på kurser: Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer, Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning, Operativa och etiska aspekter på autonoma system, Krigföring och flexibilitet, Praktik, Fördjupning i systemperspektiv på totalförsvaret, Cyberoperationer i antagonistisk miljö.
  • Utbildningen ges i Stockholm, är internationell och hålls på engelska.
  • Tvåårigt program som ger en masterexamen i försvarssystem.

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-21
Senast uppdaterad:
2023-10-13
Dela: