Sök

Sök
  • Start
  • Seminarium om klimatneutralitet i försvarssektorn

Seminarium om klimatneutralitet i försvarssektorn

Försvarsmyndigheterna arrangerade den 17 mars in till ett digitalt seminarium på temat klimatneutralitet i försvarssektorn. Seminariet riktade sig till hela försvarssektorn och lockade över hundra deltagare. Bland de medverkande fanns även externa talare från Volvo, Kustbevakningen och Energimyndigheten. 

Lena Söderlundh, miljöcontroller på Försvarshögskolan, var med och arrangerade seminariet. Här frågar vi henne om vad som händer inom försvarssektorns arbete för klimatneutralitet just nu.

Vilka är utmaningarna för försvarssektorn med att uppnå klimatneutralitet?

— Den största utmaningen är att det idag inte finns några självklara och hållbara lösningar för omställning till klimatneutralitet. Försvarsmakten har till exempel materiel med lång livstid och ojämn användning som också behöver ta hänsyn till säkerhetsaspekter. Ett exempel är att diesel med inblandade biokomponenter har för kort hållbarhet för det sätt som militära fordon används på, samt att äldre militära system inte utformade för en större inbladning av biokomponenter. Att byta eller modifiera hela fordonsparken är samtidigt svårt och kostsamt. Men det finns också goda exempel. Under 2017 genomfördes en första flygning med inblandning av fossilfritt drivmedel (biojet) av JAS 39 Gripen.

— Försvarsmakten leder nu även projektet ”Klimatneutral Försvarsmakt år 2045” i samarbete med FMV och FOI. Det syftar till att undersöka förutsättningarna för att uppnå klimatneutralitet samtidigt som den operativa förmågan är i linje med samhällsutvecklingen. En delstudie pågår nu för att undersöka vilka vägval som behöver göras på kort och lång sikt, till exempel utreda vilka drivmedel som fungerar på både befintligt och ny materiel och fungerar för försörjning och lagring i kris och krig.

Hur värderas klimatneutralitet av försvarssektorn, och finns det fler intressen som riskerar hamna i konflikt?

— Försvarssektorn ska förhålla sig till Sveriges mål att uppnå klimatneutralitet till år 2045 och skrivningen i budgetpropositionen 2018 att försvarssektorn ska fortsätta minska sitt fossilberoende. På seminariet berättade både Fortifikationsverkets generaldirektör och Försvarsmakten chef för totalförsvarsavdelningen att klimatneutralitet för försvarssektorn är viktigt och något man måste fortsätta arbeta och samverka kring. Det finns dock konflikter med en utbyggnad av det svenska försvaret, med mer materiel och transporter, som kommer innebära ökad klimatpåverkan. Effekterna av ett förändrat klimat med ett försämrat säkerhetsläge kan framöver innebära ett ökat behov av försvar som i sin tur medför ökad klimatpåverkan.

Hur ser det fortsatta samarbetet ut?

— Försvarssektorn har ett gemensamt miljösamarbete under ledning av Miljödelegationen som är ett forum för försvarssektorns myndighetschefer. Arbetet för att minska miljöpåverkan från försvarsverksamheten bedrivs i olika arbetsgrupper med olika fokusområden. Under 2020 reviderades det gemensamma inriktningsdokumentet vilket bland annat innebar att arbetsgruppen som hette Energi bytte namn till Klimat och fick större fokus på samarbete inom klimatanpassningsåtgärder och klimatneutrala lösningar.

Dela:
Publicerad 2021-03-22 Uppdaterad 2021-03-22