Sök

Sök
Två personer skakar hand på coronavis genom att låta armbågarna mötas.

Försvarshögskolans vicerektor Fredrik Ståhlberg och MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp

Fördjupat MSB-samarbete ska öka samhällets kris- och totalförsvarskunskap

Återuppbyggnaden av den civila delen av totalförsvaret innebär kraftigt ökade behov av utbildning i kris- och totalförsvarsfrågor. Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför under det senaste året fördjupat sitt samarbete. Det har resulterat i regelbundna strategiska chefsmöten och flera nya överenskommelser.

MSB och Försvarshögskolan har tagit initiativ till ett fördjupat samarbete med målet att bidra till att höja samhällets kunskaps- och kompetensnivå i totalförsvars- kris- och säkerhetsfrågor. Behoven är stora, inte minst efter att riksdagen förra året beslutat om omfattande tillväxt av totalförsvaret.

I den gemensamma planen finns allt från pedagogisk utveckling – till exempel webbaserad utbildning, scenariobaserade spel och övningar - växeltjänstgöring för medarbetare och utveckling av strategiskt viktiga utbildningar och även forskning och studier för totalförsvaret.

– Det är viktigt att vi samarbetar kring frågor som rör kunskapsförsörjning till totalförsvaret, säger Annika Elmgart, tillförordnad avdelningschef vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Vi har hittat bra arbetsformer som jag tror mycket på inför framtiden.

Kompetensutveckling inom totalförsvar

MSB är, vid sidan om Försvarsmakten, Försvarshögskolans största uppdragsgivare. Försvarshögskolan utvecklar och genomför utbildningar och scenariobaserade spel, analyser och studier inom totalförsvar och krishantering på uppdrag av MSB. Med start 2020 har de båda myndigheterna fördjupat samarbetet för att ytterligare möta samhällets behov av kompetensutveckling samt kompetensförsörjning inom totalförsvar och krishantering.

– Förfrågningarna om både utbildningar, analyser och studier ökar rejält. Det är bra, men ställer stora krav på löpande samverkan framför allt med MSB för att vi ska kunna prioritera och stötta inom de områden som behöver kunskap och kompetens. Vårt Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet är navet i detta arbete, säger brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor vid Försvarshögskolan.

Rapport om totalförsvar

En etablerad del av det fördjupade samarbetet är kvartalsvisa chefsmöten. Dessa har bland annat resulterat i överenskommelser, Huvudöverenskommelse och särskilda villkor för uppdragsutbildning Ytterligare två överenskommelser är på gång mellan myndigheterna om kompetensväxling och analysuppdrag. Även på medarbetarnivå har flera och workshops ägt rum för att mejsla ut detaljer runt samarbeten med särskilt fokus på kompetensutveckling och forskning.

Ett aktuellt uppdrag är rapporten ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige”.

–Just nu färdigställer vi 2021 års version. Rapporten delfinansieras av MSB, vilket möjliggör ett utökat innehåll. Den nya utgåvan är till formatet mer av ett uppslagsverk än tidigare, och tanken är att läsaren snabbt och lätt ska kunna hitta specifik information. Rapporten ska samtidigt kunna läsas från pärm till pärm som en sammanhängande berättelse. Vi hoppas att rapporten nu känns än mer aktuell och läsvänlig och att den även fortsatt kan fungera som en god översikt över och kunskapsbank i Sveriges krisberedskap och totalförsvar” säger Jenny Deschamps-Berger, chef för CTSS enhet för analys.

Utvalda aktuella uppdrag från MSB till Försvarshögskolan

Utbildningar

Analys och studier

  • Rapporten ”Förutsättningar för krisberedskap och Totalförsvar i Sverige, version 2021.
  • Expertstöd till Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ2020) sedan 2017.
  • Expertstöd (på MSB) för förberedelser och genomförande av Krisberedskapsveckan 2021.
  • Föreläsningar om krisberedskap och totalförsvar för olika avdelningar/enheter på MSB

Sidinformation

Publicerad:
2021-07-01
Senast uppdaterad:
2022-05-09
Dela: