Sök

Sök
Elever sitter i sina bänkar i ett klassrum.

Foto: Taylor Wilcox/ Unsplash

Hur skolan möter samhällskriser

I den nya boken Skolans värld möter samhällskriser beskriver forskare vid Försvarshögskolan, Linnéuniversitetet och Lunds universitet hur kriser påverkar skolan på olika sätt.
– Boken har ambitionen att ge insikter om hur skolans värld utmanas av och bemästrar samhällskriser, säger Aida Alvinius.

Klimatförändringar, pandemier och skolskjutningar är exempel på samhällskriser som aktualiserar frågan om hur skolans personal arbetar i krissituationer. Vilken beredskap har skolan, vilka kompetenser behövs och vad innebär det att vara en krisaktör? Den nya boken Skolans värld möter samhällskriser redogör för olika typer av samhällskriser, deras faser, orsaker och kännetecken.

– Vi menar att krishantering bör ses som en aspekt av den professionella lärarkunskapen och läsaren får ta de del av konkreta strategier och förhållningssätt. Vi lyfter även barnperspektivet, situationen i den svenska skolan och vilka förutsättningar som finns för ett fungerande krishanteringsarbete, säger Aida Alvinius, docent och universitetslektor i ledarskap vid Försvarshögskolan, som skrivit boken tillsammans med Magnus Persson, universitetslektor vid Linnéuniversitet och Frida Linehagen, doktorand vid Lunds universitet och Försvarshögskolan.

Kunskap som bygger på forskning

Boken är baserad på aktuell forskning och riktar sig framför allt till skolpersonal som behöver kunskap om krishantering i skolan. Utöver forskningsnära diskussioner om hur kris på olika sätt påverkar skolan, dess personal och elever, innehåller boken praktiska övningar för reflektion som kan användas som underlag i utbildning av blivande och verksamma lärare, men också av rektorer och annan skolpersonal.

– Vi har studerat arbetsvillkor för personal inom barnomsorgen, det vill säga förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Vi har också forskat om lärare och rektorer inom grund- och gymnasieskolan och deras syn på risker, kriser och säkerhetsaspekter. Som en fördjupning har vi även tittat på skolan som en institution med dess strukturella utmaningar som är viktiga att lyfta fram när en kris inträffar, säger Aida Alvinius.

– Syfte med boken är framför allt att sammanställa aktuella forskningsresultat från olika områden och ge praktiska exempel som ska stimulera till eget lärande, fortsätter hon.

Josefin Svensson

Publikation

Skolans värld möter samhällskriser av Magnus Persson, Aida Alvinius och Frida Linehagen ges ut av Studentlitteratur.

Sidinformation

Publicerad:
2022-03-11
Senast uppdaterad:
2024-03-13
Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: