Sök

Sök
Brandman i rök.

Foto: Nejc Soklič/ Unsplash

Med fokus på ledarskapets sammanhang

I den nya boken ”Ledarskapets kontext – en lärobok för militärer och krishanteringsaktörer” beskriver forskare och lärare vid Försvarshögskolan hur ledarskapet påverkas av yttre faktorer som samhällsförändringar, kriser och organisatoriska problem.

– Ledarskapets sammanhang verkar vara ett diffust begrepp. Just därför vill vi bringa klarhet i vad det kan innebära. Ledarskap verkar inte i ett vakuum utan är beroende av omgivningen och olika yttre omständigheter, säger Aida Alvinius, docent och universitetslektor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan, som skrivit boken ”Ledarskapets kontext – en lärobok för militärer och krishanteringsaktörer” tillsammans med Susanne Hede, forskningssamordnare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare universitetslektor i ledarskap och ledning) och Johan Helenius, major och militär lärare vid Officersprogrammet på Försvarshögskolan.

– Det finns en uppsjö av böcker om ledarskap, organisationsutveckling och medarbetarskap som nämner ledarskapets kontext som en påverkansfaktor. Däremot finns det oss veterligen inte någon bok som har ledarskapets sammanhang som huvudfokus. Inte heller ledarskapets påfrestande kontext verkar finnas närmare beskriven. Vi har därför valt att göra just påfrestningar av olika slag till bokens röda tråd, fortsätter hon.

I bokens kapitel beskrivs olika påfrestningar som kan omge ledarskapet, allt ifrån samhällsförändringar, kriser, krisens förlopp, organisationens mörka sidor eller olika typer av relationer mellan individ, organisation och sammanhang.

– Vi ser sammanhanget kring ledaren som en relation mellan individen och dess omgivning, som ibland präglas av oförutsedda och påfrestande förhållanden, säger Aida Alvinius.

Sammanhanget spelar roll

Sammanhanget där en ledare ofta befinner sig kan till exempel vara en organisation, som kännetecknas av relationer ”åt alla håll”, det vill säga till underställda, kollegor, ledning och omgivande samhälle. Ledaren har också kontakter utanför organisationens gränser till följd av olika samverkansprojekt och sina olika roller. Dessutom kan ledaren använda sig av sitt nätverk och de personer som ingår i nätverket kan verka som ledarens ”förlängda arm” i organisationens utkant.

– Alla dessa bitar utgör tillsammans ledarens kontext och i kris, krig och kaos, det vill säga under påfrestande förhållanden, blir denna kontext än mer komplex. Vi vill därför göra chefer och medarbetare uppmärksamma på vikten av att anlägga ett helhetsperspektiv och ställa sig frågan om hur kontexten påverkar ledarskapet, och på vilket sätt denna påverkan sker, säger Aida Alvinius.

Kriser ställer krav på ledarskapet

Påfrestande situationer kräver dessutom lite extra av en ledare. Vid kriser och insatser inträffar oförutsedda händelser som påverkar olika delar av organisationen och ställer krav på förmåga att leda under sådana förhållanden.

– Skillnaden jämfört med det vardagliga ledarskapet är att ledarskapet nu måste utövas i situationer som ledaren kanske inte stött på innan, säger Aida Alvinius.

Det kanske saknas rutiner eller organisatoriska förutsättningar för att hantera situationen, samtidigt som man måste agera under stor tidspress, osäkerhet eller hot. Dessutom behöver ledaren ta hänsyn till en mängd olika aktörer med varierande mål, synsätt och uppträdande.

– I boken lyfter vi de faktorer och utmaningar som påverkar just militärt och civilt ledarskap i situationer som är allt annat än vardagliga, säger hon.

Både militärt och civilt ledarskap

Militärt ledarskap behövs vid nationella och internationella militära insatser och även som samhällsstöd vid civila kriser. Civilt ledarskap behövs vid nationella och internationella katastrofer, vid humanitära insatser och inom ramen för civilt försvar.

– Den gemensamma nämnaren består i behovet av att kunna leda under press och komplexa förhållanden. Boken har ambitionen att ge insikter om hur ledarskapet påverkas av såväl situationsfaktorer som av de normer och förutsättningar som råder i organisationen och det omgivande samhället, säger Aida Alvinius.

Tvärvetenskapligt perspektiv

Boken är skriven ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och vänder sig till studenter, forskare och verksamma inom försvars-, säkerhets- och krishanteringssektorn samt till en intresserad allmänhet som vill fördjupa sig i ledarskap i krissituationer.

– Trots olika ingångar såg vi snart att vi tillsammans hade ett gemensamt intresse av att dela med oss av våra kunskaper som är baserade sig på mångårig forskning och beprövad erfarenhet. Boken har som vi konstaterat en tydlig röd tråd, men varje kapitel kan läsas självständigt, säger Aida Alvinius.

Josefin Svensson

Publikation

 Aida Alvinius, Susanne Hede och Johan Helenius (2022): Ledarskapets kontext – en lärobok för militärer och krishanteringsaktörer, Studentlitteratur

Sidinformation

Publicerad:
2022-03-29
Senast uppdaterad:
2022-05-05
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen johan.helenius@fhs.se.
Dela: