Sök

Sök
Containrar i en hamn.

Foto: Unsplash.

Totalförsvaret stärks genom samarbete mellan Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan

Samhällets krisberedskap vilar både på offentliga och privata aktörer – men privata företags skyldigheter och åtaganden är otydliga och beredskapen begränsad. Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan i Stockholm inleder nu ett samarbete för att tydliggöra och utveckla näringslivets centrala roll som en del i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv och stärka krisberedskapen i samhället.

Dagens säkerhetsutmaningar är både komplexa och svårförutsägbara. Redan nu lever vi i en gråzon med återkommande cyberattacker och informationspåverkan som slår hårt mot samhället. Dessutom pågår en snabb industritransformation som präglas av global konkurrens. Det är svårt att förutse om nästa hot eller utmaning kommer att vara av militär, teknisk eller ekonomisk natur.

Beredskapen hos offentlig sektor och näringsliv för att fullgöra sina delar av totalförsvaret är i dag begränsad, och viktiga ramverk och förmågor saknas. Försvarshögskolan, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Handelshögskolan i Stockholm går därför samman i ett mångdisciplinärt samarbete för forskning och utbildning.

Underlätta samarbeten mellan myndigheter och näringsliv

Genom samarbetet planerar lärosätena att utveckla forskning och utbildningsprogram som direkt möter de utmaningar och behov som Sveriges försvars- och säkerhetsstruktur står inför. Målet är bland annat att nyckelaktörer inom näringslivet får en tydlig bild av hur deras uppdrag ser ut vid höjd beredskap och krig samt att de får möjlighet att kompetensutveckla sin organisation för detta.

– Detta unika samarbete skapar mervärde genom att sammanföra våra olika kompetenser. Målet är att underlätta samarbeten mellan myndigheter och näringsliv för ett starkt totalförsvar, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

De tre lärosätena har spetskompetens inom sina respektive områden som har beröring på försvars- och säkerhetsfrågor. Försvarshögskolan är Sveriges enda lärosäte med huvudfokus på totalförsvars- och säkerhetsfrågor med omfattande uppdrag från Försvarsmakten och MSB. KTH bidrar genom satsningar på forskning och utbildning inom cybersäkerhet, ren och trygg energiförsörjning och hållbar industri, energi och produktionssystem. Handelshögskolan i Stockholm har sedan många år ett nära samarbete med över 130 partnerföretag och har starka miljöer inom management och innovation för bland annat försvarssektorn.

Näringslivet en viktig del av totalförsvaret

Offentliga aktörer bär huvudansvaret för samhällsberedskapen, men näringslivet spelar i dag en helt avgörande roll då många samhällsviktiga funktioner drivs eller möjliggörs av privata företag. Företagens skyldigheter och åtaganden i beredskapsfrågor regleras både i lag och genom avtal med offentliga aktörer. Dessa avtal innefattar bland annat uppdrag att upprätthålla och säkerställa kontinuerlig leverans av varor och tjänster till samhällsviktiga verksamheter, hantera händelser som kan påverka verksamheten, samt att skydda känslig information genom effektiva säkerhetsrutiner.

– Näringslivet har alltid varit en viktig del av totalförsvaret i Sverige. Handelshögskolans nära samarbete med näringslivet, vår forskning och långa erfarenhet av vidareutbildning är viktiga pusselbitar i det här samarbetet som ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Omfattande och djupgående kunskap om hur man skapar tillförlitliga system är nödvändig för att analysera svagheter och för att utveckla nya lösningar på totalförsvarets utmaningar i fråga om trygg bränsleförsörjning, transporter och logistik, uthållig elförsörjning, flexibel produktion av kritiska komponenter och säkra informationstjänster.

– KTH ser fram emot att bidra, som Sveriges största tekniska universitet, till att hitta lösningar genom vår forskning och utbildning inom cybersäkerhet, energi och produktionssystem samt även utifrån våra erfarenheter och långa tradition kring samverkan med det omgivande samhället för att tillsammans med Försvarshögskolan och Handelshögskolan stärka Sveriges totalförsvar, säger Anders Söderholm, rektor på KTH.

Samarbetet inleds omedelbart och en arbetsgrupp med representanter från lärosätena ska verka för att lärosätena genom gemensam forskning och utbildning ska kunna göra snabba och substantiella bidrag.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-15
Senast uppdaterad:
2024-04-15
Dela: