Sök

Sök

Vår verksamhet

Vi genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Uppdragsutbildningar

Bli bättre förberedd på att kunna hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Våra kurser behandlar det svenska krisberedskapssystemet, totalförsvar, hotbilder, juridi...

Ledarskapskoncept

Våra ledarskapskoncept och ledarskapsutbildningar eftersträvar ett ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Utredningar

Centret undersöker och analyserar områden kopplade till krishantering, totalförsvar och samhällets säkerhet. Vi genomför mindre studier såväl som omfattande utredningar.

Utvärderingar

Vad gick bra och dåligt vid er organisations krishantering? Vi utvärderar både händelser och övningar.

Övningar

De flesta av oss har ingen erfarenhet av kriser eller katastrofer. I övningar och spel går det att närma sig den stress och komplexitet som en kris innebär och ger beslutsfattare på olika ni...

Expertstöd

Behöver du rådgivning för att planera eller genomföra en studie, utvärdering eller övning? Våra experter kan stötta med detta och mycket mer.

Dela: