Sök

Sök

Utredningar

Hand på tangentbord.

Centret undersöker och analyserar områden kopplade till krishantering, totalförsvar och samhällets säkerhet. Vi genomför mindre studier såväl som omfattande utredningar.

Ibland är det en inträffad händelse som triggar behovet av att veta mer och få frågor besvarade. I andra fall kan det vara nya uppdrag eller riktlinjer till myndigheten som aktualiserar frågeställningar. Beroende på våra kunders behov och efterfrågan studerar våra analytiker organisatoriska faktorer såsom krisplanering, organisationens interna beslutsprocesser, förmåga till koordination och kommunikation, samverkan, hotbilder och ett antal andra centrala faktorer som påverkar krisberedskap och totalförsvarsplanering i en organisation.

Analysprodukter av hög kvalitet

Kännetecknande för vårt arbete är kombinationen av erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad kunskap. Vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet finns en bred kompetens kring många olika aspekter av krisberedskap och totalförsvar men också en god kännedom om, och praktisk erfarenhet av, olika analysmetoder. Utredningsverksamheten är härmed väl förankrad i dokumenterade nationella och internationella erfarenheter och beprövad erfarenhet. Vi har också ett omfattande nätverk av forskare och experter som ofta bidrar till analysarbetet. Dessa resurser är sammantaget en garant för analysprodukter av hög kvalitet.

Hela centrets organisation är anpassad för de krav som ställs för att hantera information med betydelse för totalförsvaret och andra aspekter av rikets säkerhet.

Stor bredd på omfattning

Analysstödet varierar både i omfattning och i ambitionsnivå. Stödet kan handla om allt från kvalitetssäkring av interna rapporter till kompletta analyser av organisationens krisberedskapsförmåga eller länders krisberedskapssystem.

En utredning kan också vara en del av att ett större uppdrag. I en förstudie kartläggs behov, utbildning och övning används för att fylla kunskapsbehov och slutligen genomförs en utvärdering för att undersöka resultat av insatserna.

Användbara rapporter med rätt fokus

Våra produkter ska användbara och relevanta i din organisations kontext. För att säkerställa att utredningarna får rätt fokus lägger vi därför stor vikt vid ett nära samarbete med beställaren. Samarbetet präglar arbetets samtliga faser, från planering via genomförande till avrapportering och implementering. 

Kontakt

Kontakta avdelningschef Jenny Deschamps-Berger för frågor kring våra studier och utredningar.

Dela: