Sök

Sök

En sammanhängande författningsberedskap för fredstida kriser, höjd beredskap och krig

Huvudsyftet med projektet är att utforska hur de rättsliga regleringarna av krisberedskap och totalförsvar tillsammans kan utgöra ett sammanhållet system till stöd för planering inför och hanteringen av fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Projektet, som genomförs i samarbete med juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, ska stödja handläggare och jurister inom krisberedskap och totalförsvar med analyser och högkvalitativ forskning, samt bidra till utveckling av doktrin, vilket hittills i stor utsträckning saknats.

Samarbete med representanter från krisberedskap och totalförsvar

Projektet arbetar nära en referensgrupp med representanter från både krisberedskap och totalförsvar för att säkerställa kontinuerlig prövning och spridning av forskningsresultaten. Förhoppningen är att arbetet ska bidra till en förbättrad och bredare kunskapsuppbyggnad. Det i sin tur kan bidra till trygga jurister och beslutsfattare som är medvetna om handlingsutrymmet som lagstiftningen ger, med förmåga att balansera behovet av effektiv hanteringen av kriser och krig med individens rättigheter och skydd för rättsstaten.

Fyra olika perspektiv analyseras

Projektet ramas in av fyra perspektiv; systemperspektivet, lagstiftningsperspektivet, näringslivsperspektivet och det jämförande perspektivet. Systemperspektivet fokuserar på normstyrning på olika nivåer och utforskar frågor om hur ansvarsprincipen förändras och fungerar när fullmaktslagstiftning och undantag går in och förändrar myndigheters uppgifter och inbördes relationer. Lagstiftningsperspektivet fokuserar på hur konstitutionell beredskap förhåller sig till fullmaktslagar och hur undantagsparagrafer i olika lagar kan fungera i förhållande till fullmaktslagar. Näringslivsperspektivet utforskar hur försörjningsberedskap kan hanteras ur lagstiftningsperspektivet framåt. Slutligen ger det jämförande perspektivet möjligheter att analysera hur svensk rätt reflekterar och hanterar internationell rätt och i vilken utsträckning svensk rätt behöver utvecklas för att återspegla den utveckling som skett i internationell rätt de senaste decennierna.

Projektmål

  • Att publicera juridisk litteratur i form av en-två monografier och/eller samlingsvolymer, samt fem-sex peer review-artiklar i nationella och internationella facktidskrifter.
  • Att färdigställa en doktorsavhandling (monografi).
  • Att integrera forskningsresultaten i både undervisning, analys, övning och utbildningsmaterial som Försvarshögskolan och Uppsala universitet bedriver inom området, bl.a. i samverkan med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS).
  • Att etablera och understödja nätverk för forskare och praktiker inom området – bland annat genom den referensgrupp som beskrivs ovan.
  • Att fördjupa samarbetet inom forskning och utbildning inom området mellan Uppsala universitet och Försvarshögskolan, men även med nordiska och europeiska kollegor med kris och krig som forskningsområde.
  • Att aktivt bidra till samhällsdebatten inom området utifrån ett lagstiftningsperspektiv.

Aktuellt inom projektet

Hur kan lagarna om kriser och krig fungera bättre?

Ansvarig institution

Statsvetenskapliga institutionen

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Pågår

1 oktober 2022 - 31 december 2026

Dela:
Publicerad 2022-11-22 Uppdaterad 2024-02-08