Sök

Sök

Resilient electricity supply in Sweden: Towards a national crisis energy system (RESISTANCE)

Forskningsprojektet ”Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a national crisis energy system (RESISTANCE)” ska analysera det svenska energisystemet utifrån fyra olika krisscenarier.

Huvudsyftet med projektet är att kartlägga elsystemets motståndskraft i Sverige i kristider genom att besvara tre forskningsfrågor:

  1. Vid elbrist i olika krisscenarier, hur mycket el kan sparas på bekostnad av komforten för att hålla vårt samhälle igång?
  2. Hur sårbart är det huvudsakliga elnätet i Sverige i olika krisscenarier?
  3. Hur förväntar vi oss att invånarna ska agera i tider av energikris, och hur villiga är de att ändra sitt elkonsumtionsbeteende i kristider?

Från cyberattacker till driftstopp, naturkatastrofer och krig

Frågeställningarna analyseras utifrån fyra krisscenarier som är utformade för att inkludera olika typer av kriser som påverkar energisystemet på olika vis, från cyberattacker till tekniska fel, naturkatastrofer och väpnade konflikter:

  • Genom en cyberattack riktad mot smarta enheter i hemmet får en tredje part kontroll över alla smarta värmepumpar i Sverige. Genom att styra systemen så att alla värmepumpar sätts av och på samtidigt störs elsystemet ut.
  • Ett större kraftverk är stängt på grund av ett tekniskt fel, vilket påverkar tillförseln till systemet.
  • En orkan orsakar massiva trädfall, vilket skadar högspänningsledningar och därmed förbindelserna mellan noder i elnätet. Producerad el kan inte transporteras till konsumenterna.
  • På grund av krig i Europa blir elbrist en säkerhetsfråga och gränser stängs för import och export av el. Sverige behöver förlita sig på självförsörjning.

Scenarierna kommer att bearbetas ytterligare under projektets gång för att utvärdera relevansen och sannolikheten för de olika scenarierna.

Projektets fokus ligger på elsystemet, inklusive efterfrågan, utbud och infrastruktur.

Mer motståndskraftigt energisystem

Resultaten ska stödja uppbyggnaden av ett mer motståndskraftigt elsystem i Sverige med bättre beredskap inför framtida energikriser.

Tvärvetenskapligt samarbete

Forskningen genomförs i en tvärvetenskaplig grupp som kombinerar kompetens inom energisystem, dataanalys, krishantering och kognitiv psykologi.

Projektet pågår under perioden 2024–2026 och är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan, där Försvarshögskolan är koordinator.

Ansvarig institution

Institutionen för försvarssystem

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Finansiering

Energimyndigheten

Pågår

2024-2026

Dela:
Publicerad 2023-11-02 Uppdaterad 2023-11-02