Sök

Sök
Händer på tangentbord.

Analysstöd inom krishantering, totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi genomför krishanteringsövningar och spel anpassade efter din organisation och kan hjälpa er att utvärdera er krishantering både vid faktiska händelser och övningar.

Avdelningen för analysstöd har unik kompetens för att stödja er i krisberedskap och totalförsvarsplanering i er organisation. Vi kan bistå med utvärdering av händelser eller övningar och kan skräddarsy spel eller övningar anpassade efter er organisations behov.

Ibland är det en inträffad händelse som triggar behovet av att veta mer och få frågor besvarade. I andra fall kan det vara nya uppdrag eller riktlinjer till myndigheten som aktualiserar frågeställningar. Beroende på våra kunders behov och efterfrågan studerar våra analytiker organisatoriska faktorer såsom krisplanering, organisationens interna beslutsprocesser, förmåga till koordination och kommunikation, samverkan, hotbilder och ett antal andra centrala faktorer som påverkar krisberedskap och totalförsvarsplanering i en organisation.

Vad gick bra och dåligt vid er organisations krishantering? Vi utvärderar både händelser och övningar.

De flesta av oss har ingen erfarenhet av kriser eller katastrofer. I övningar och spel går det att närma sig den stress och komplexitet som en kris innebär och ger beslutsfattare på olika nivåer bättre förutsättningar att hantera skarpa händelser.

Vi genomför krishanteringsövningar och spel anpassade efter din organisations behov. En övning kan kompletteras med utbildningstillfällen och övningsutvärdering. Alla övningsuppdrag sker i nära samarbete med beställaren, både under framtagnings- och genomförandeprocessen.

Expertstöd

Behöver du rådgivning för att planera eller genomföra en studie, utvärdering eller övning? Våra experter kan stötta med detta och mycket mer.

På Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet samlas flera av Försvarshögskolan experter. Med bakgrund i forskning och myndighetserfarenhet kan vi fungera som stöd i din organisations olika processer.

Rådgivning och projektledning

Några exempel på vad stödet kan innefatta:

  • Kvalitetssäkring av interna rapporter
  • Metodstöd vid utvärderingar och övningar
  • Projektledning

Inspireras av andras övningar

Dela: