Search

Search

Hans Liwång

Associate Professor, Deputy Head of Department

Systems Science for Defence and Security

Organisation

Department of Systems Science for Defence and Security

Department Management

Profile image for Hans Liwång

About Hans

Engelsk beskrivning
Also researcher at the KTH Centre for Naval Architecture at KTH – Royal Institute of Technology.

The research interest focus on systems for defence and security consisting of interacting technical and social components. The research approach draws on two interconnected fields where one deals with risk and risk-based decision support in high risk activity in general and the other is focused on how to create maritime safety and security. The research therefore includes Sociotechnical System Perspectives, Risk Management, Maritime Safety, Security and Protection, Sustainability, Risk Governance, Perception and Communication.

Background
Docent in Military-Technology at the Swedish Defence University and Ph.D. in Shipping and Marine Technology from Chalmers University of Technology and also holds a M.Sc. degree in Naval Architecture from the Royal Institute of Technology. More than twenty years of experience as an engineer and lecturer at the Swedish Defence University, the Royal Institute of Technology, Chalmers University of Technology and the Defence Materiel Administration.

Latest publications

Hans Liwång Även forskare vid Marina system på Kungliga Tekniska Högskolan.
Forskningsintresset är främst sociotekniska system för försvar och säkerhet. Forskningen drar nytta av två fält där det ena behandlar risk och riskbaserat beslutsfattande och det andra behandlar utveckling av sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Forskningen inkluderar därför områden såsom sociotekniska systemperspektiv, riskhantering, sjösäkerhet och sjöfartsskydd, hållbarhet, riskstyrning, riskförståelse och riskkommunikation.

Bakgrund
Docent i militärteknik vid Försvarshögskolan, teknisk doktor i Sjöfart och marin teknik från Chalmers Tekniska Högskola och civilingenjör i skeppsteknik från Kungliga tekniska högskolan. Mer än tjugo års erfarenhet som ingenjör och föreläsare från Försvarshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Försvarets materielverk.
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: