Sök

Hanna Deiaco

Doctoral student

Political Science

Organisation

Department of Security, Strategy and Leadership

Political Science Division

Political Science with a focus on Crisis Management and International cooperation

Profile image for Hanna Deiaco

About Hanna

Engelsk beskrivning
Hanna Deiaco is a PhD student since 2019 at the department of crisis management and international cooperation. Prior to her current position, she completed her bachelor’s and master’s program in political science with a focus on security politics and crisis management at the Swedish Defence University. Her research interests include network governance, civil-military collaboration, practice theory and the whole of government approach (total defence). Her dissertation concerns the “networkisation” of Swedish security, crisis and defence policy and its implications for collaboration between civilian agencies and the military armed forces.

Latest publications

Hanna Deiaco Hanna Deiaco är doktorand sedan 2019 på sektionen för krishantering och internationell samverkan. Innan hon påbörjade forskarutbildningen läste hon både kandidat- och masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och krishantering på Försvarshögskolan. Hennes forskningsintressen omfattar styrning och ledning i nätverk, civil-militär samverkan, praktiker, och totalförsvar. Hennes avhandling handlar om ”nätverkiseringen” av svensk säkerhets-, kris- och försvarspolitik och dess konsekvenser för samverkan mellan civila aktörer och försvarsmakten. Försvarshögskolan Doktorand
Share: