Search

Search

Oscar Larsson

Associate Senior Lecturer

War Studies

Organisation

Department of War Studies and Military History

Maritime Operations Division

Profile image for Oscar Larsson

About Oscar

Engelsk beskrivning
Oscar Larsson completed his PhD in Political Science at Uppsala University in 2015. The thesis concerned (meta-)governance and collaboration in crisis management and analyzed the development of social security in Sweden and the introduction of a national radio communication system (RAKEL). Governance, power and collaboration are the central starting points for Oscar's research efforts after the dissertation. He has, among other things, researched on governance and collaboration between public and private partners in segregated urban environments, rural integration, in dealing with trafficking victims, and in crisis management. For the past two years, research has focused on sovereign power, national security and civilian preparedness. Oscar is also interested in philosophy of science and social constructivism. He has published articles on how ideas, institutions and discourses can have structuring effects on actors and how ideas in themselves can catalyze change.

Latest publications

Oscar Larsson Oscar Larsson disputerade i statsvetenskap vid Uppsala Universitet 2015. Avhandlingen handlade om styrning och samverkan vid krishantering och analyserade utvecklingen av samhällelig säkerhet i Sverige och införandet av ett nationellt radiokommunikationssystem (RAKEL). Styrning, makt och samverkan är de centrala utgångspunkterna för Oscars forskarinsatser efter avhandlingen. Han har bland annat forskat om styrning och samverkan i segregerade urbana miljöer, integration på landsbygden, vid hantering av traffickingoffer, och krishantering. De sista två åren har forskningen kommit att inriktas mot suverän makt, nationell säkerhet och civil beredskap. Oscar har även ett stort intresse för vetenskapsfilosofi och socialkonstruktivism och har publicerat artiklar om hur idéer, institutioner och diskurser kan ha strukturerande effekter på aktörer. Försvarshögskolan Lektor, biträdande
Share: