Sök

Sök
  • Start
  • Chef i totalförsvaret
Kursdeltagare i kurslokal.

Chef i totalförsvaret

Är du chef i totalförsvaret och vill utveckla dig i din roll samt träna dina förmågor för höjd beredskap? Då är utbildningen Chef i totalförsvaret utbildningen som ger dig verktyg för att planera, leda och utveckla din myndighets förmåga i totalförsvaret.

Bakgrund

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har inneburit ändrade krav på totalförsvaret med omfattande satsningar och styrningar från Riksdagen och regeringen. Det är mycket som ska hinnas med och vi kan inte förlita på oss på det gamla totalförsvarets utseende då förutsättningarna nationellt är helt annorlunda, vilket gör att vi i många avseenden behöver skapa något nytt. Vidare har regeringen ansökt om medlemskap i Nato vilket också kommer påverka våra myndigheters beredskapsplanering.

Men vad innebär styrningarna för den enskilda verksamheten? Vilka utvecklingsbehov av den egna kompetensen och annat ser myndigheterna på kort och lång sikt utifrån dessa? Med utgångspunkt i beslut från regering och Riksdagen kommer utbildningen att behandla dessa och andra frågor som berör utvecklingen av totalförsvaret.

Utbildningens huvudfokus är hur vi ska kunna utveckla förmågan att planera och leda totalförsvaret enskilt och tillsammans i höjd beredskap samt påvisa vilka konsekvenser det får för krishanteringen. Utbildningen genomfördes som en pilot första gången våren 2022.

Syfte

Syftet med utbildningen är dels att bidra till att utveckla chefers och nyckelpersoners förmåga i att planera, leda och utveckla tilldelat totalförsvarsuppdrag enskilt och i samverkan med övriga aktörer, dels att träna chefer i ledarskap och beslutsfattande i höjd beredskap.

Innehåll och genomförande

Utbildningen kommer att ge dig som chef och nyckelperson verktyg för att utveckla din myndighet enskilt och i samverkan med andra myndigheter och aktörer inom totalförsvaret. Utgångsläget är er myndighets analys av nuläget. Under utbildningen kommer vi gemensamt att utveckla analyserna till förmågeutveckling för era egna myndigheter. Du som chef kommer att tränas i beslutsfattande i höjd beredskap genom scenariobaserade diskussioner.

Utbildningens längd är 64 timmar, varav 8 timmar är förstudier. Resterande 56 timmar för delas på tre utbildningsveckor.

  • Den första veckan genomförs den 9 – 10 november.
  • Den andra veckan genomförs den 15 – 17 november.
  • Den tredje veckan genomförs den 22 – 23 november.

Utbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bl.a. föreläsningar, diskussioner, gruppövningar, scenarioövningar samt interaktivt arbete på den digitala läroplattformen. Ditt aktiva deltagande är en förutsättning för utbildningens framdrift. Utbildningen genomförs processinriktat och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och nyckelperson med ansvar för myndighetens totalförsvars- och beredskapsplanering.

Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad vid egen myndighet.

Förkunskaper och förstudier

Försvarshögskolan förutsätter att du har god kunskap om den egna myndighetens uppdrag och om kraven på beredskapsplanering i höjd beredskap. Förstudierna innefattar en analys av nuvarande status vid egen myndighet samt att ta fram en plan för utveckling av beredskapsuppdraget med sikte på 2030. Egen myndighets analys delges inte övriga kursdeltagare och kommer heller inte i att i detalj beröras, av sekretesskäl. Den används som ett verktyg och grundplatta för planeringen av den egna myndighetens förmågeutveckling.

Anmälan

Anmälan till Chef i totalförsvaret görs på den här sidan.

Sekretess under utbildningen

Deltagarnas analyser under förstudierna får inte innehålla sekretessbelagd information. Under utbildningen kommer generiska exempel och generaliseringar att tillämpas.

Intyg

FHS utfärdar ett intyg till deltagarna efter genomförd utbildningen.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 45

Slutvecka

Vecka 47

Behörighet

Utbildningen vänder sig till chefer och nyckelpersoner med ansvar för myndighetens totalförsvars- och beredskapsplanering. Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad vid egen myndighet.

Omfattning

Utbildningens längd är 64 timmar, varav 8 timmar är förstudier. Resterande 56 timmar fördelas på tre veckor: v. 45, 46 och 47, den 9 – 10/11, den 15 – 17/11 och 22 – 23/11.

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

24

Kostnad

27 000 kr.

Urval

Försvarshögskolan gör urval av deltagare till utbildningen.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-12-17 Uppdaterad 2022-10-21