Sök

Sök

Högskolepedagogik 1

Kursen Högskolepedagogik 1 är den första av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik, och riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Syfte, lärandemål och innehåll

Kursen syftar till att introducera deltagaren till grunderna vad gäller högskolelärarrollens förutsättningar och möjligheter i relation till olika aspekter av högre utbildning, såsom bildning, undervisning och lärande. Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagaren att utveckla förståelse för såväl högre utbildning som vad det innebär att vara högskolelärare.

Vidare syftar kursen till att stödja deltagaren till att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för att kunna planera, genomföra och i samråd med examinator examinera kurser. Kursen syftar även till att stödja och utmana deltagaren till att utveckla grundläggande färdigheter i att delta i samt bidra till pedagogiska samtal och därigenom utveckla såväl sin egen som sina kollegors pedagogiska medvetenhet och skicklighet.

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

  • reflektera kring högskolelärarrollen, förutsättningarna och möjligheterna för högre utbildning, den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet samt dessa aspekters högskolepedagogiska konsekvenser
  • diskutera och problematisera högskolepedagogiska begrepp, perspektiv och modeller
  • föra högskolepedagogiskt initierade samtal kring högskolepedagogiska begrepp, perspektiv och modeller
  • analysera en kurs utifrån designmodellen konstruktiv länkning och därvid peka ut både styrkor och svagheter i såväl den analyserade kursen som i designmodellen
  • föra ett på pedagogiska begrepp baserat samtal med kollega efter observation av kollegans pedagogiska praktik
  • formulera en pedagogisk grundsyn som ett första steg i att upprätta en pedagogisk portfölj.

Generellt upplägg

Kursen har fyra obligatoriska och fysiska (IRL) träffar (fyra x två dagar) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Vid kursträffarna ägnas merparten av tiden till seminariediskussioner utifrån givna teman och tillhörande litteratur. Mellan kursträffarna ska eget arbete med litteratur och uppgifter ske. Kurslitteraturen och egna erfarenheter och reflektioner är utgångspunkt för seminariediskussioner och skrivuppgifter.

Examinationen sker genom aktivt och konstruktivt deltagande vid seminarierna samt genom ett självständigt arbete som du arbetar med kontinuerligt och som är uppdelat i delinlämningar, en auskultation inklusive en auskultationsreflektion samt formulering av en pedagogisk grundsyn. Kursen innehåller också inslag av kamratfeedback.

Kursen sker med stöd av lärplattformen Canvas.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, tiden för obligatoriska träffar inräknad. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Genomgången och godkänd kurs ger ett kursintyg från Försvarshögskolan.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen delas ut i samband med kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar laddar du själv ned.

Kurs höstterminen 2024

Kurs med fysiska mötesdagar (IRL), 200h, 10 platser.
Obligatoriska träffar: 10-11 sept, 8-9 okt, 5-6 nov, 10-11 dec.

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.
Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

10

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

50%

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med oss.

Du når oss på e-post: hped@fhs.se

Dela:
Publicerad 2022-04-29 Uppdaterad 2024-05-29