Sök

Sök

Högskolepedagogik 2

Kursen Högskolepedagogik 2 är den andra av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik och förutsätter att du gått Högskolepedagogik 1 på FHS, eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. Kursen riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Syfte, lärandemål och innehåll:

Kursen syftar till att fördjupa deltagarens förståelse för såväl den högre utbildningens värdegrunder som dess regelverk, med särskilt fokus på frågor rörande syftet med högre utbildning och kvalitet. Därtill syftar kursen också till att fördjupa och utveckla deltagarens kompetens som högskolelärare.

Syftet med kursen är att stödja deltagaren att fördjupa och utifrån pedagogiska perspektiv utveckla och problematisera sina kunskaper och färdigheter rörande olika typer av lärandemiljöer samt planering, genomförande och examination av kurser. Kursen syftar även till att deltagaren förutom att fördjupa sina färdigheter i att delta i samt bidra till pedagogiska samtal även ska leda initierade pedagogiska samtal, och på så sätt utveckla såväl sin egen som sina kollegors pedagogiska medvetenhet och skicklighet.

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

  • på ett problematiserande sätt reflektera kring den högre utbildningens värdegrund, såsom akademisk frihet, demokrati, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet och dess konsekvenser för högskolelärarrollen, lärandemiljöer, undervisning och examination
  • diskutera pedagogiska fördelar och nackdelar med olika typer av lärandemiljöer, undervisnings- och examinationsformer, utifrån såväl ett student- som ett lärarperspektiv
  • tillämpa gällande regelverk kring examination i högre utbildning samt diskutera och problematisera examination utifrån högskolepedagogisk forskning och gällande regelverk
  • diskutera och problematisera kring olika perspektiv på den högre utbildningens syfte och kvalitet
  • föra och leda initierade högskolepedagogiska samtal med kollegor
  • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet.

Genomförande:

Kursen har fyra obligatoriska och fysiska (IRL) träffar (fyra x två dagar) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Vid kursträffarna ägnas merparten av tiden till seminariediskussioner utifrån givna teman och tillhörande litteratur. Mellan kursträffarna ska eget arbete med litteratur och uppgifter ske. Kurslitteraturen och egna erfarenheter och reflektioner är utgångspunkt för seminariediskussioner och skrivuppgifter.

Examinationen sker genom aktivt och konstruktivt deltagande vid seminarierna, workshop-deltagande, en skriftlig pedagogisk reflektion, ett självständigt arbete samt att opponera och leda en diskussion av annan deltagares självständiga arbete.

Kursen sker med stöd av lärplattformen Canvas.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, inklusive tid för obligatoriska träffar. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska kursträffarnas seminarier är avgörande för att uppnå lärandemålen, inte minst i avseende att föra och leda initierade högskolepedagogiska samtal.

Genomgången och godkänd kurs ger ett kursintyg från Försvarshögskolan.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen kommer delas ut i samband med kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar laddar du själv ned.

Kurs höstterminen 2024

Kurs med fysiska (IRL) mötesdagar, 200h, 10 platser.
Obligatoriska träffar: 17-18 sept, 15-16 okt, 12-13 nov, 17-18 dec.

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha.

I samband med anmälan ska du också mejla kursintyg från tidigare genomförd högskolepedagogisk baskurs (motsvarande) till hped@fhs.se. Om du genomfört Hped1 på FHS behöver du inte göra detta.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.
Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

10

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

50%

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med oss.

Du når oss på e-post: hped@fhs.se

Dela:
Publicerad 2022-04-29 Uppdaterad 2024-05-29