Sök

Sök
Händer på skrivbord och glasögonfodral.

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Den här kursen ger dig förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas. Du får också möjlighet att fördjupa dig i mekanismer och strukturer för implementering av fullmaktslagarna, samt de delegationer i Regeringsformen som dessa vilar på.

Bakgrund

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Kursen Totalförsvarsjuridik – tillämpningskurs har utvecklats som ett led i en större utbildningssatsning inom området totalförsvarsjuridik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Försvarshögskolan (FHS) tagit fram ett koncept med en serie ingående kurser, som möjliggör aktörers kunskapsprogression inom totalförsvarsjuridik.

Kursen ger dig som deltar förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och få en större förståelse för hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Kursen genomfördes som en pilotutbildning för första gången 2021 av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Om kursen

Efter avslutad kurs ska du kunna använda praktiska verktyg och metoder för tillämpning av totalförsvarslagstiftning inom din egen organisation. Kursen syftar dessutom till att stärka former för samverkan mellan beslutsfattare och jurister i olika roller.

Kursens innehåll består av övergripande scenarier. Dessa scenarier spänner över att beskriva ett långsamt förändrat säkerhetspolitiskt läge till ett väpnat angrepp.

Med hjälp av spelkort belyses olika totalförsvarsjuridiska problem. Dessa spelkort syftar till beredning av beslut, samt beslutsfattande i problemställningen. Utifrån deltagarnas behov och intressen kan spelkorten bland annat handla om fullmaktslagstiftning, strukturer och regelverk för höjd beredskap och krigsorganisering.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre heldagars platsbunden utbildning, men kan anpassas och genomföras nätbaserat om situationen med anledning av covid-19 kräver det.

Du får under kursen praktiskt tillämpa befintlig totalförsvarslagstiftning utifrån övergripande scenarier. Scenarierna utgår från behovet att tillämpa lagstiftningarna i såväl snabbt eskalerande som mer långsamt utvecklade händelser, där deltagarna ges möjlighet att analysera och reflektera över sitt eget ansvar och beslutsmandat i tillämpningen av totalförsvarslagstiftning. Genom gruppsammansättningen ges du möjlighet att öka din kunskap och förståelse för andra aktörers ansvar och beslutsmandat inom området.

Du bör avsätta tid för inläsning av scenarier innan kursen startar. Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut i samband med antagningsbesked och kursinformation. Allt du behöver publiceras också på Försvarshögskolans lärplattform.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och beslutsfattare inom det militära och civila försvaret (kommuner, regioner, länsstyrelser, myndigheter och privat näringsliv) som i sin roll har uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret eller inneha motsvarande kunskaper om relevant lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar.

Återbudsregler

Läs om MSBs återbudsregler här.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

$item.otherperiod

Behörighet

Genomgått kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret eller inneha motsvarande kunskaper om relevant lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar.

Omfattning

Tre heldagar

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

13 500 SEK exklusive moms.

Studietakt

100%

Urval

För att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen förbehåller sig MSB och FHS rätten att göra ett urval om antal sökande överskrider antal platser på kursen.Deltagare som förutom att ha genomfört kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret också har genomfört Folkrätt och nationell rätt för den civila delen av totalförsvaret eller Juridisk rådgivning i kris prioriteras i eventuellt urval.

Övrigt

Kursen omfattar tre heldagars platsbunden utbildning, men kan anpassas och genomföras nätbaserat.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Dela:
Publicerad 2021-03-01 Uppdaterad 2024-01-25