Sök

Sök
Martin Bang på Försvarshögskolan

Martin Bangs avhandling Military Intelligence Analysis: Institutional Influence visar hur underrättelseanalytikers lägesbild påverkas av olika institutioners regler, trossystem och världsbild.

Faktorer som påverkar underrättelseanalys

Hur skapas ny kunskap inom den militära underrättelsetjänsten? Vilken roll spelar underförstådda antaganden och oskrivna regler för individens bedömning? Avhandlingen Military Intelligence Analysis: Institutional Influence visar hur de individuella underrättelseanalytikernas bild av läget påverkas av olika institutioners regler, trossystem och världsbild.

Martin Bang har undersökt hur organisation, organisationskultur och socialt sammanhang påverkar underrättelseanalytikers bedömningar. I avhandlingen kommer han fram till att organisationens regler och kultur påverkar analytikernas uppfattning av en given situation.

– I värsta fall kan institutionens världsbild leda helt fel och få ödesdigra konsekvenser, säger Martin Bang och hänvisar till Yom Kippur-kriget, då Israel missbedömde Egyptens förmåga och vilja att starta krig mot det på papperet överlägsna Israel.

Tyst kunskap försvårar för strukturerad analys

Den grundläggande processen för underrättelser är att samla in information, göra en analys och därefter skapa en underrättelse som blir underlag för beslut. Det är främst en kognitiv process, en aktivitet som sker i analytikerns eget huvud. Men det sker alltid i socialt och kulturellt sammanhang, och detta sammanhang påverkar bedömningen.

Avhandlingen visar att det inte alltid är tydligt exakt hur bedömningen går till och hur den ska göras i olika situationer. Martin Bang menar att institutionen i väldigt liten utsträckning beskriver vilka metoder man använder och att det finns en stor andel tyst kunskap som överförs inom professionen. Men risken med tyst kunskap istället för explicita processer och modeller är att besluten fattas på fel grunder.

– Det är ofta svårt att ifrågasätta grundläggande antaganden helt enkelt för att vi inte vet vilka antaganden vi gör. Och hur ska vi hantera situationen om vi får fram två helt olika bedömningar? Men klart är att underrättelsetjänsten behöver få ett mer kritiskt förhållningssätt till sin egen kunskapsprövning och lägga mer fokus på strukturerad analys, säger Martin Bang.

Tidigare underrättelser påverkar nya beslut

I sin avhandling har Martin Bang undersökt hur stor påverkan tidigare hotbedömningar har när en hotbild ska bedömas på nytt. Uppgiften var att bedöma hotbilden mot en svensk förläggning. Hotbilden bedöms normalt genom att man utgår för förra bedömningen, tar in nya underrättelseuppgifter och gör en ny bedömning. I detta fall fick en grupp göra sin bedömning helt utan att utgå från tidigare hotbedömningar och två andra grupper fick underlag från tidigare hotbedömningar – en mer och en lite mindre. Alla bedömningar var individuella.

– Gruppen som inte fick något underlag spretade allra mest i sina bedömningar och de andra två grupperna låg nära den tidigare bedömningen som man utgick ifrån. Men det som faktiskt förvånade mig mest var att i de två grupperna som utgick från en tidigare hotbedömning var det väldigt få som ville sänka hotet, utan nästan alla bedömde risken som högre än tidigare. Troligen har man en inbyggd tendens att höja risken, en "better-safe-than-sorry"-strategi, säger Martin Bang.

Ökas transparens och medvetenhet behövs

Med dagens stora informationsflöde är det enligt Martin Bang i praktiken omöjligt och dessutom ofruktbart att utgå från nolläge varje gång en hotbild ska bedömas. Men han efterlyser en ökad medvetenhet om de givna antaganden man utgår ifrån och en ökad transparens om vilka metoder man faktiskt använder sig av – hur kommer vi fram till våra slutsatser?

Martin Bang

Martin Bang är i grunden underrättelseofficer och analytiker och därmed själv en del av institutionen han undersökt. Som underrättelseofficer med erfarenhet från uppdrag i Afghanistan vet han själv hur det är att göra bedömningar som kan påverka kolleger och i värsta fall utsätta dem för risker. Martin Bang disputerade vid Finska Försvarshögskolan och Försvarshögskolan i Sverige.

Publikation

Military Intelligence Analysis: Institutional Influence

Sidinformation

Publicerad:
2017-10-30
Senast uppdaterad:
2022-05-19
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen martin.bang@fhs.se.
Dela: