Sök

Sök
Porträtt av Alicia Ohlsson.

Förmåga att nätverka viktig vid militärt stabsarbete på hög nivå

I en ny avhandling undersöker Alicia Ohlsson vilka typer av beteenden och färdigheter som högre officerare använder för att möta de krav som ställs i miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo. Resultaten visar bland annat att sociala färdigheter har stor betydelse även i hierarkiskt styrda organisationer som Försvarsmakten.

Många organisationer verkar i miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo, vilket ställer höga krav på medarbetarnas flexibilitet. Förmågan att ställa om vid snabba förändringar har studerats tidigare, och identifierats som en viktig komponent för produktiva och flexibla organisationer.

– I min avhandling undersöker jag vilka typer av beteenden och färdigheter som högre officerare använder för att möta de krav som ställs vid arbete i miljöer med ett stort behov av samverkan. Syftet är att ge en djupare förståelse för militärt stabsarbete på hög nivå, säger Alicia Ohlsson, legitimerad psykolog och forskare vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Tre empiriska studier

Avhandlingen är indelad i tre delar, där delstudie ett och två är kvalitativa intervjustudier med 23 respektive 15 högre militära befäl (brigadgeneraler och överstar). Delstudie tre är en kvantitativ enkätstudie med 370 officerare och officersstudenter.

Den första studien identifierar strategier som högre officerare använder för att hantera organisatoriska utmaningar och analyserar strategierna utifrån etablerad organisationsteori.

Den andra studien identifierar vilka ledarskapsförmågor som är viktiga för att kunna anpassa sig till förändringar och hantera utmaningar i organisationen. Även faktorer som kan hänga samman med tillämpningen av färdigheterna identifieras.

– Ledares användande av mjuk makt, det vill säga strukturell och känslomässig smidighet, visar sig vara en viktig aspekt. Mjuk makt gör det lättare att nätverka och påverka andra för att nå organisatoriska mål, säger Alicia Ohlsson.

Den tredje studien fokuserar på förmågan att förstå andra och att använda sådan kunskap för att påverka och agera på sätt som bidrar till organisationens mål, som på engelska kallas ”political skills”.

– Vi ville testa det vi sett i de tidigare studierna på en större grupp, och undersöka hur man kan använda sin sociala anpassningsförmåga för att uppnå organisatoriska mål.

Studien undersöker fyra dimensioner av begreppet ”political skills”; förmågan att nätverka, uppriktighet, social intelligens och mellanmänsklig påverkan.

– Vi tittade även på om det fanns grupper av officerare med olika kombinationer av dessa fyra dimensioner.

Förmåga att nätverka har betydelse

Sammanfattningsvis visar resultaten att förmågan att nätverka, både internt och externt, liksom social anpassningsförmåga (”political skills”) är viktiga och kan bidra till att uppnå organisationens mål i samverkande kontexter.

– Tidigare studier har visat att sociala förmågor har betydelse för att kunna navigera i organisationen. Min avhandling pekar på att det här också är väldigt viktigt i hierarkiskt styrda organisationer som verkar utifrån tydliga regelverk, som Försvarsmakten. Det kan ha betydelse för vidare studier inom området och kan användas när man utbildar personal inom Försvarsmakten. Det är också relevant för ledarskaps- och organisationsutveckling, säger Alicia Ohlsson.

Josefin Svensson

Publikation

Alicia Ohlsson försvarade sin avhandling “Adaptive behaviors and skills in high-level military staff work: Coping with organizational demands, use of smooth power, and political skill” den 21 oktober 2020 vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs och ladda ned avhandlingen i Diva.

Sidinformation

Publicerad:
2020-12-17
Senast uppdaterad:
2022-09-23
Dela: