Sök

Sök

Krisberedskap och totalförsvar på hög nivå

Solbackakursen är ett välkänt begrepp för många som är verksamma i totalförsvars- och säkerhetssektorn. Det är en totalförsvarsutbildning för ledande personer från alla delar av samhället i Sverige.

Det är Försvarsmakten som tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger Försvarshögskolan uppdraget att genomföra kursen. Idén till en högre totalförsvarskurs av detta slag föddes strax efter andra världskrigets slut av dåvarande statsminister Tage Erlander och ÖB Nils Swedlund. Tankarna var att man skulle försöka överbrygga gapet mellan det militära och civila försvaret och ta vara på de erfarenheter man erhållit efter andra världskriget. Med sin sjuttioåriga historia är den unik.

Årets kurs har nyligen genomförts med drygt 40 deltagare

Överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är en del av kursledningen och är på plats under hela kursen.

– I ett komplext samhälle, och med de utmaningar vi har för att snabba upp beredskapsplaneringen, så är relationsskapande utbildningar viktigare än på länge, även på högsta nivå. Inledningen av kalla kriget var en relief när kursen startade. Idag är den ryska invasionen av Ukraina en påminnelse om att vi måste lita på varandra över gränser och olika roller, för att kunna agera snabbt och samordnat om krisen eller kriget kommer, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Aktörer från olika delar av samhället

Solbackakurserna ger en möjlighet för aktörer från olika delar av samhället att bygga en gemensam kunskapsnivå, diskutera och öva på tänkbara scenarier.

– Det är viktigt att personer som ska leda vårt land och ansvara för samhällsviktiga funktioner i kris, höjd beredskap och i krig, får bästa möjliga förutsättningar för att klara sitt uppdrag, säger Lars Hedström som är kurschef.

Fiktiva exempel och olika spelscenarier som utbildningsmetod

Föreläsningar, spel och övningar är vanliga utbildningsmetoder vid Försvarshögskolan och så även under Solbackakursen. Det är ett sätt att öka kunskap och öva beslutsfattande när det gäller att hantera händelser, både aktuella händelser men även fiktiva exempel. Det kan handla om att Sverige drabbas av en kris, exempelvis en cyberattack, som slår hårt mot samhället eller ett krigshot mot oss eller någon i vårt närområde.

Utbildning i hur totalförsvaret är uppbyggt

Under utbildningen får deltagarna sätta sig in i hur krishanteringen och totalförsvaret är uppbyggt nationellt och regionalt och därefter gå in i olika strategiska roller. Även den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen behandlas under kursen där försvarsministern och utrikesministern är återkommande talare.

– Det finns ett stort behov av samverkan och att öka kunskapen om våra olika roller i samhället nu när Sverige utvecklar totalförsvaret igen. Inte minst det civila försvaret som haft en undanskymd roll under decennier, säger Lars Hedström.

– Nu pågår ett krig i Europa och Sverige har sökt medlemskap i Nato. Vi behöver utveckla vår förmåga och vår beredskap för att möta en ny säkerhetsordning. Kurserna bidrar till att öka Sveriges motståndskraft och försvarsförmåga, avslutar han.

Sidinformation

Publicerad:
2022-08-24
Senast uppdaterad:
2022-11-28
Dela: