Sök

Sök
Person som balanserar på en trädstam på en stig i en skog.

En ny studie visar att beslut som fattas för organisationens bästa, men som inte tar hänsyn till de anställdas balans i arbetslivet, kan få motsatt effekt. Foto: Jon Flobrant/Unsplash.

Medarbetarens perspektiv behöver lyftas i Försvarsmaktens beslut om organisationsförändringar

I en studie som publicerats i Scandinavian Journal of Military Studies undersöker forskare vid Försvarshögskolan hur Försvarsmaktens beslut om att omorganisera verksamheter påverkar de anställda och deras familjer. Resultaten visar bland annat att bristen på hänsyn till balansen mellan arbete och privatliv kan göra organisationen mer sårbar och leda till att medarbetare väljer att lämna Försvarsmakten.

Försvarsmaktens fokus på förmågeutveckling, det stundande Nato-medlemskapet och kraven på att snabbt kunna agera på säkerhetshot i Sveriges närområde leder till snabba beslut om resursfördelning och omorganisationer.

– Organisationsförändringarna påverkar både medarbetarna och deras familjer och kräver en mer omfattande anpassning än vad som kan härledas från de olika beslut som fattas. I den här studien utforskar vi hur balansen i arbetslivet tas omhand i budgetförslag och omlokaliseringsbeslut som fattats av Försvarsmakten, förklarar Aida Alvinius, docent och universitetslektor vid Institutionen för ledarskap och ledning på Försvarshögskolan.

Balans mellan arbete och privatliv

Studien visar bland annat att beslut som fattas för att minska organisationens sårbarhet kan få motsatt effekt om inte medarbetaperspektivet tas omhand.

– Problemet är att besluten som tas för organisationens bästa inte tar hänsyn till de anställdas balans i arbetslivet. Effekterna av organisationsförändringarna på individnivå görs osynliga, säger Aida Alvinius.

Bristen på hänsyn till beslutens konsekvenser för medarbetarna kan vara kontraproduktivt för målet om att minska organisationens sårbarhet, menar hon.

– Effekterna av den här typen av beslut kan orsaka konflikter mellan arbete och privatliv, vilket leder till att de anställda väljer andra arbetsgivare. Det minskar också Försvarsmaktens möjligheter att rekrytera ny personal.

Ökad kunskap om beslutens effekter

Aida Alvinius hoppas att resultaten från studien kan bidra till att öka kunskapen om vikten av att tänka holistiskt och integrera de anställdas perspektiv i samband med beslut som rör omorganisationer.

– Om man inte gör det kan det få motsatt effekt. Det kan räcka med en ökad medvetenhet om hur beslut påverkar militära familjer, och att jobba med strategier för att få acceptans för det. En ökad medvetenhet kan också leda till utveckling av stödprogram för militära familjer. Genom att lyfta vikten av balans i arbetslivet kan beslutsprocessen bli mer hälsosam och organisationen mer attraktiv, samtidigt som det främjar välbefinnandet hos personalen, säger hon.

Studien har använt diskursanalys för att granska dokument som rör budgetansökningar över en femårsperiod (2020–2024) samt ett beslut om omlokalisering från 2017.

Publikation

Aida Alvinius, Sofia Nilsson, Camilla Sjölén och Gerry Larsson: Organizational Changes and their Presumptive Effect on the Military Families, Scandinavian Journal of Military Studies (2023).

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-17
Senast uppdaterad:
2024-01-18
Dela: