Sök

Sök
Skogsbränderna i Ljusdal sommar 2018

Välfungerande krishantering under Ljusdalsbränderna 2018

Krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal sommaren 2018 fungerade väl. Det visar Försvarshögskolans utvärdering av Länsstyrelsen i Gävleborgs arbete.

Ladda ner utvärderingen: Besten besegrad – utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018.

– Mycket i krishanteringen fungerade bra. Särskilt välfungerande var TiB-funktionen (tjänsteman i beredskap) och länsstyrelsens förmåga att snabbt skapa en ledningsfunktion. Berömvärt är också länsstyrelsens efterarbete med att stötta de drabbade och den flexibilitet och proaktivitet man arbetade med direkt från början, säger Viktoria Asp, analytiker vid Försvarshögskolan och ansvarig för utvärderingen.

Utvärderingen pekar dock på att vissa delar i krishanteringen inte fungerade optimalt.

– När länsstyrelsen tar över den kommunala räddningstjänsten uppstår utmaningen att kombinera ansvaret för räddningstjänsten med att sköta det ordinarie geografiska områdesansvaret. Områdesansvaret innebär att länsstyrelsen ska fungera som sammanhållande funktion för krishantering inom länet. En annan utmaning var den interna informationssamordningen inom staben som bestod av nästan 90 personer. Svårigheterna är inget som är unikt för denna händelse utan brukar vara återkommande vid kriser, säger Viktoria Asp.

Bedömning om länsstyrelsen uppfyllt sitt ansvar

Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län utvärderat hanteringen av skogsbränderna i Ljusdal 2018. Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning länsstyrelsen har arbetat enligt författningarna och riktlinjerna som finns kopplat till dess ansvarsområde under och efter olyckor och kriser.

Jämförelser med skogsbranden i Västmanland 2014

Utvärderingen gör flera jämförelser med skogsbranden i Västmanland 2014, som också utvärderades av Försvarshögskolan.

– Efter Västmanlandsbranden finns en annan förberedelse och man vågar fundera kring ett stort och ovanligt beslut som övertagande mycket tidigare. Sommaren 2018 var diskuterades frågan nästan direkt när länsstyrelsen började arbeta med händelsen. Under Västmanlandsbranden kom den i stort sett från en dag till en annan när räddningscheferna begärde ett övertagande, säger Viktoria Asp, analytiker.

Utvärdering i tre delar

Rapporten består av tre delar: 1) en beskrivning av händelseförloppet utifrån särskilt relevanta teman, 2) en diskussion om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen och 3) en utvärdering av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns arbete utifrån dess ansvar och uppdrag. Författare till rapporten är Viktoria Asp, Rickard Blomstrand, Jenny Deschamps-Berger, Sofia Levy-Nilsson, Petter Narby och Daniel Sandberg.

Nio utvärderade områden

Områden där länsstyrelsen i mycket hög utsträckning har uppfyllt sitt ansvar:

  • TiB-funktion (initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka,verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet)
  • Omgående kunna upprätta en ledningsfunktion
  • Inom sitt geografiska områdesansvar verka för samordning av efterarbetet

Områden där länsstyrelsen i hög utsträckning har uppfyllt sitt ansvar:

  • Samlad regional lägesbild (innan övertagandet)
  • Fungera som sammanhållande funktion och verka för samordning och gemensam inriktning under krisen
  • Övertagande av kommunal räddningstjänst
  • Information till allmänhet och media

Områden där länsstyrelsen i begränsad utsträckning har uppfyllt sitt ansvar:

  • Samlad regional lägesbild (efter övertagandet)
  • Intern informationssamordning

Sidinformation

Publicerad:
2019-06-28
Senast uppdaterad:
2019-07-08
Dela: