Sök

Sök

Kostnaderna för utveckling av avancerad försvarsmateriel, som till exempel stridsflygplan, ökar i takt med kraven på förbättrad prestanda. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Hur kan ökande kostnader för produktutveckling bromsas?

I avhandlingen Exploring affordability in concept generation for complex defence products undersöker Daniel Amann, överstelöjtnant och tidigare militär lärare i försvarssystem vid Försvarshögskolan, hur företag och kunder kan agera för att kostnaderna för utveckling av avancerad försvarsmateriel inte ska bli alltför höga.

Varje ny generation av avancerad försvarsmateriel, som till exempel stridsflygplan eller ubåtar, medför ökade kostnader som pressar länders försvarsbudgetar. De ökande kostnaderna hänger ihop med kraven på förbättrad prestanda, vilket anses ha en avgörande betydelse för att nå ett övertag över fienden.

– Den här utvecklingen är inte hållbar i längden, och det är hög tid att vi hittar en ny modell med en mer överkomlig prisutveckling, det vill säga produkter som medför lägre kostnader utan att för den delen kompromissa om operativa krav, säger Daniel Amann.

För att styra om mot en mer hållbar prisutveckling krävs radikala förändringar på produktnivå, eftersom det är här den största potentialen för att hålla nere kostnaderna finns.

Faktorer som påverkar konceptutvecklingen

I sin avhandling undersöker Daniel Amann hur företag och statliga kunder kan påverka det som sker i den tidiga utvecklingsfasen av nya produkter (den så kallade ”front end of innovation”), för att styra mot en mer hållbar prisutveckling.

Avhandlingen är uppdelad i fyra delstudier som resulterat i fem vetenskapliga artiklar.

– Ur ett empiriskt underlag identifierar jag ett antal faktorer som påverkar den här delen av processen och som kan hindra eller stödja kursändringen mot en mer hållbar kostnadsutveckling. Jag föreslår även olika åtgärder som företag och kunder kan vidta för att bidra till detta.

Han har analyserat fyra olika fall av konceptutveckling inom försvarsindustrin, samt tre fall från andra sektorer (energi, transport och medicinteknik).

– Jag har även undersökt historiska fall för att försöka identifiera exempel där man lyckats hantera kostnaderna, men det har varit väldigt svårt att hitta, både nationellt och internationellt.

Bidrar till teorin

Avhandlingen bidrar bland annat till teoribildning inom området genom att visa hur kunskap och motivation hos konceptutvecklarna påverkar förutsättningarna för att identifiera och tillämpa alternativa och ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Han visar även på betydelsen av ekonomisk information under processen.

– Jag presenterar också positiva och negativa aspekter av hur försvarsindustrin genomför konceptgenerering av avancerad försvarsmateriel i dag, samt hur specifik karaktäristik för den här typen av försvarsmateriel påverkar sannolikheten för kursändringar mot en mer hållbar prismodell.

Konkreta exempel på åtgärder

Utöver bidragen till teorin ger Daniel Amann även förslag på hur företag och kunder kan vidta åtgärder för att processerna i de tidiga utvecklingsskedena ska resultera i produkter som möter kostnadskriterierna.

Han har själv jobbat med upphandlingar av materiel för Försvarsmaktens räkning, och blev därför nyfiken på hur man skulle kunna gå till väga för att få bättre kontroll över kostnaderna.

– Då var det ofta svårt att få ekonomin att gå ihop, och det var en anledning till att jag intresserade mig för det här området.

Flera försvarsmyndigheter och företag har visat intresse för hans resultat, bland annat har det brittiska försvarsministeriet hört av sig med frågor.

– Min drivkraft är att de här resultaten ska komma till praktisk nytta. Jag är övertygad om att det är rätt väg att gå även om det naturligtvis är svårt att förutse hur omfattande effekter det skulle kunna få.

Josefin Svensson

Publikation

Överstelöjtnant Daniel Amann har under avhandlingsarbetet varit verksam vid Institutionen för försvarssystem, Försvarshögskolan. Han disputerar vid Institutionen för maskinkonstruktion, Kungliga tekniska högskolan, den 3 juni 2022.

 Läs mer om disputationen.

Läs och ladda ned avhandlingen”Exploring affordability in concept generation for complex defence products”

Sidinformation

Publicerad:
2022-05-17
Senast uppdaterad:
2023-05-17
Dela: