Sök

Sök
oscar jonsson och hans nya bok

Oscar Jonsson är forskare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne.

”Vi måste förstå vad Ryssland drivs av”

I en ny bok beskriver Oscar Jonsson hur hotet från Ryssland ser ut. Boken bygger på hans arbete med fokus på Ryssland, både som forskare och praktiker.
Jag vill bidra med insikter om hur det ryska systemet fungerar, hur ledningen ser på omvärlden, men framför allt hur det påverkar Sverige, säger han.

I Hotet från Ryssland beskriver Oscar Jonsson, forskare vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan, hur vi kan förstå Ryssland och hur de militära och icke-militära hoten mot Sverige ser ut.

Boken är uppdelad efter de två beståndsdelarna av ett hot – intention och förmåga. Det vill säga varför Ryssland är ett hot och vilka möjligheter de har att realisera sina ambitioner.

– För att kunna svara på hur hotet från Ryssland ser ut behöver man titta på hur det ryska politiska systemet fungerar, vad de har för drivkrafter och strategier samt hur de ser på Sverige och resten av världen, förklarar Oscar Jonsson.

Rysslands militära förmåga, påverkans- och underrättelseoperationer

I bokens andra del går han in på kriget i Ukraina, hur vi kan tänka kring Rysslands militära förmåga, och slutligen hur Rysslands icke-militära krigföring ser ut inom underrättelse-, cyber-, informations- och den ekonomiska domänen.

– Jag diskuterar hur rysk ekonomisk påverkan fungerar bredare; mot EU, mot våra grannländer och de mest kända fallen mot Sverige. Det inkluderar större strategiska projekt, men även pengatvätten som gör påverkan svår att kartlägga.

Han menar att den här typen av beskrivning av Ryssland, där man tittar på de olika beståndsdelarna var för sig och sedan lägger ihop dem till en sammantagen bild, har saknats.

– Jag tycker att man måste se de olika delarna bredvid varandra för att förstå helheten. Man kan säga att det är mitt inlägg i Rysslandsdebatten, och jag hoppas att man kan följa den röda tråden i resonemangen för att förstå hur rysk strategi tar sig uttryck i alla domäner, men också hur den berör Sverige.

Bygger på forskning och erfarenheter

Boken är en syntes av hans forskning och erfarenheter från olika former av uppdrag med fokus på Ryssland under de senaste tio åren.

– Förutom min forskning har jag även arbetat vid Högkvarteret i Försvarsmakten och gjort fältarbeten i Ryssland, Georgien och Ukraina, samt utbildat amerikanska diplomater på väg till Moskva.

Ryskt militärstrategiskt tänkande

Hans avhandling, som blev klar 2018, undersöker hur ryska militärteoretiker och den ryska politiska eliten tänker kring det moderna kriget och vad det består av.

– I avhandlingen, och den bok som bygger på avhandlingen som kom ut 2019, undersöker jag ett ganska snävt område på djupet. Den här boken är bredare och riktar sig till en intresserad allmänhet, men även till praktiker som inte i första hand är Rysslandsspecialister. Men jag tror och hoppas att även Rysslandskännare kan ha nytta av boken.

Josefin Svensson

Boksläpp den 2 mars

Hotet från Ryssland ges ut den 24 februari på Mondial förlag.

Boken lanseras med ett evenemang i Sverigesalen på Försvarshögskolan den 2 mars där Oscar Jonsson inleder med att presentera huvudbudskapen i boken. Därefter följer ett panelsamtal med Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet och Oscar Jonsson, modererat av Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

Läs mer och anmäl dig senast den 1 mars för att delta på plats.

Mer om Oscar Jonsson och hans forskning.

Sidinformation

Publicerad:
2023-02-16
Senast uppdaterad:
2024-02-16
Passed node is not renderable
Dela: