Sök

Sök
STOCKHOLM 20141107Försvarsmakten arrangerar en beredskapsövning som inleds på fredagsmorgon och avslutas på lördagskvällen. Cirka 600 personer deltar i övningen och kommer att synas över stora delar av Stockholm.Foto: Henrik Montgomery/TT kod 10060

Nytt kurspaket inom samhällssäkerhet och resiliens

I takt med uppbyggnaden av totalförsvaret gör Försvarshögskolan nu en särskild satsning och tillgängliggör fristående kurser som är relevanta för yrkesverksamma inom totalförsvarssektorn. Docent Arita Holmberg är universitetslektor och ansvarar för att ta fram kursutbudet.

Varför satsar vi särskilt inom det här området?

– ­Kriget i Ukraina har visat på behovet av ökade kunskaper och förmågor när det gäller samhällets beredskap, säkerhet och resiliens, även hos oss i Sverige.

Arita Holmberg förklarar att det finns ett uppdämt kompetensbehov och en efterfrågan inom detta område i samhället som helhet sedan totalförsvaret demonterades i inledningen av 2000-talet.

– Vi upplever en ökad efterfrågan i och med att organiseringen av totalförsvaret är igång. Det gäller såväl myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv som frivilligorganisationer samtidigt som behovet av ett fungerande krishanteringssystem blivit tydligt.

Vad ska kurserna inom samhällssäkerhet och resiliens bidra med?

– Det här är ett första steg för Försvarshögskolan att svara mot behovet inom området. Genom att öppna upp fristående kurser inom vårt befintliga programutbud för att möjliggöra kompetensutveckling med ingångar från högskolans hela utbud av ämnen.

– Urvalet av kurser är tänkt att bidra till att problematisera utvecklingen av det nya totalförsvaret i en i många fall förändrad kontext; socialt, politiskt, organisatoriskt och teknologiskt. Fokus i många av utbildningarna ligger på den svenska eller nordiska kontexten.

Vad menas med begreppet samhällssäkerhet och resiliens?

– Samhällssäkerhet kan exempelvis fokusera snävt på offentlig verksamhet, eller på sociala strukturer i en bredare bemärkelse vilket kan inkludera hållbarhet för naturen och miljön. Resiliens förstås ofta som samhällens och aktörers förmåga att stå emot och klara av en förändring, återhämta sig och vidareutvecklas. Det kan handla om krig, men också om naturkatastrofer och krypande förändringar till följd av exempelvis klimatkrisen.

Sidinformation

Publicerad:
2023-03-13
Senast uppdaterad:
2024-03-15
Dela: