Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Satsning på Campus totalförsvar

I Försvarshögskolans underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik lanserar lärosätet Campus totalförsvar som en central arena för att svara på de utmaningar som det förändrade omvärldsläget kräver.

I slutet av oktober lämnade Försvarshögskolan sitt underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik, som ett led i arbetet med en kommande forsknings- och innovationsproposition.

Svara på samtidens utmaningar

Det föränderliga omvärldsläget med bland annat Rysslands invasionskrig mot Ukraina, pandemier, klimatförändringar, terror och radikalisering, samt stora samhällsförändringar relaterade till digitalisering och AI kräver förberedelser på olika nivåer.

– Dessa utmaningar medför ett ökat behov av kunskap om totalförsvar och säkerhet. Här har vi på Försvarshögskolan ett samhällsansvar att genom vår specifika forskning och utbildning bidra till ökad kunskap och kunskapsspridning, säger Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

En sammanhållande kraft med fokus på totalförsvaret

I underlaget beskriver Försvarshögskolan sina prioriteringar och framtida inriktning, där ett förslag till en ny satsning handlar om att tillgängliggöra stora delar av forskningen och utbildningen i Campus totalförsvar – ett nav för forskning, utbildning, samverkan och innovation med inriktning mot totalförsvaret.

– Sverige är i stort behov av en sammanhållande kraft för att möjliggöra tillväxt och utveckling inom försvar, krishantering och säkerhet med ett särskilt fokus på totalförsvar, säger Robert Egnell.

Främja samverkan för forskning om totalförsvaret

Utöver Campus totalförsvar sammanfattar Försvarshögskolan sina rekommendationer till regeringens forsknings- och innovationspolitik på följande sätt:

  • Det krävs ett helhetsgrepp om den civila och militära forskningen för att dess strategiska nytta för Sverige ska tillvaratas på bästa sätt.
  • Lärosätesövergripande samverkan för forskning inom och om totalförsvaret behöver främjas genom ökade strategiska utlysningar och miljöstöd.
  • Förutsättningar för samproduktion mellan lärosäten och privata och/eller offentliga aktörer behöver skapas för utveckling av forskning och innovation som stärker totalförsvaret.

Samverkan mellan akademin, myndigheter och näringsliv

För att kompetensförsörja hela totalförsvaret krävs att samtliga lärosäten bidrar, i nära samverkan med näringslivet och totalförsvarets myndigheter på central, regional och lokal nivå.

– Försvarshögskolan, med sin unika kunskap och placering i systemet, kan här ta akademisk ledning och utgöra en centralnod i det nätverk som utgör Campus totalförsvar. Vi är övertygade om att den gemensamma kraft som genereras när hela Sveriges forsknings- och innovationssystem koordineras för att stötta utvecklingen av totalförsvaret blir centralt för att svara på samtidens utmaningar, säger Robert Egnell.

Excellens och bredd

Campus totalförsvar ska bygga på en kärna av ett antal starka centrumbildningar inom det civil-militära fältet. Till denna kärna knyts excellenscentra vid andra lärosäten, för att bilda den helhet som behövs för kunskapsuppbyggnad i hela landet och inom hela bredden av beredskapsområden.

– Campus totalförsvar kommer att ge samhällsnytta för Sverige som land, för enskilda aktörer inom totalförsvarssektorn, samt för utvecklingen av excellent forskning och utbildning, säger Robert Egnell.

Utveckla kompetens inom totalförsvarssektorn

Ett sammanhållet nätverk med fokus på totalförsvar bidrar både till att kunskapen i och om sektorn ökar generellt, samt att utbildningen förblir forskningsanknuten. Tillgången till forskningsmedel blir särskilt viktig när efterfrågan på utbildning ökar på grund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge.

– Vetenskapligt kompetent personal med djupa ämneskunskaper blir under dessa omständigheter en nyckelfråga, inte enbart för Försvarsmakten utan även för civila myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner. Försvarshögskolan bidrar på så sätt till att utveckla kompetensen både inom sektorn och i hela landet, säger Robert Egnell.

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-05
Senast uppdaterad:
2023-12-05
Dela: