Sök

Sök

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)

CNDS är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap. Försvarshögskolan är en del av CNDS, som finns i Uppsala.

En naturkatastrof är när samhället utsätts för exempelvis översvämningar och jordskred. Den kan medföra enorma mänskliga, miljömässiga och ekonomiska skador. Naturkatastrofer uppstår i gränsytan mellan naturens krafter och samhällets sårbarhet. Det gör att det krävs samordnade forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper för att förutsäga, mildra och helst förhindra naturkatastrofer och dessas konsekvenser. Ett sådant tvärvetenskapligt angreppssätt är utgångspunkten för CNDS:s verksamhet.

Samverkan mellan olika lärosäten

I september 2009 beslöt regeringen att utnämna Uppsala universitet, i samverkan med Försvarshögskolan och Karlstads universitet till nationellt centrum för forskning i naturkatastrofslära. CNDS-forskare är verksamma vid tio olika enheter vid de olika lärosätena. Tillsammans har de en bred erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete. CNDS ska effektivt samverka med andra projekt inom naturkatastrofområdet, nationellt och internationellt.

Forskarskola

En grundpelare inom CNDS är forskarskolan där doktoranderna engageras i ämnesövergripande kursarbete, samarbetsprojekt och dialog med samhällets aktörer. Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Dela: