Sök

Sök

Befälsförsörjning till Försvarsmakten

Att det finns tillräckligt med personal i ledande positioner är avgörande för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter, både nationellt och internationellt. I dag råder det brist på vissa kategorier av officerare, och efter att rekryteringen till Officersprogrammet, Specialistofficersutbildningen och Reservofficersutbildningen legat på historiskt låga nivåer är behovet av att öka antalet sökande och antagna till de olika officersutbildningarna stort.

Under tiden för det frivilliga försvaret (2010-2018) hade Försvarsmakten svårigheter att rekrytera tillräckligt många individer till grundutbildningen, vilket avspeglade sig i minskade antal sökande till Officers- och specialistofficersutbildningarna. En följd av detta blev att Försvarsmaktens behov av utexaminerade fänrikar och specialistofficerare inte tillgodosågs under åren med frivillighet, med vakanser som följd.

Under de senaste tre åren har dock antalet antagna till officersutbildningarna ökat, i synnerhet till Officersprogrammet. Några kategorier återinförs och återuppbyggs också i samband med Försvarsmaktens tillväxt, som plutonbefäl och komanibefäl samt reservofficer, varför dessa kategorier är särskilt viktiga att studera.

Delprojekt inom befälsförsörjning

Plutonbefäl/ 15 månaders värnpliktig

Övergripande frågeställningar är viljan till fortsatt engagemang i Försvarsmakten, varför, vilka är de och var kommer de ifrån? Syftet är att kartlägga plutonbefäls, kompanibefäls och värnpliktigas vilja till fortsatt engagemang i Försvarsmakten och koppla engagemanget till bakgrunds – och kontextvariabler.

Gruppchef

Delstudie inriktas mot en kartläggning på gruppchefskategorin med fokus på utbildning ur ett kompetensperspektiv. Gruppchefer utgör en välrepresenterad chefskategori i Försvarsmakten och bär ett ansvar för mindre militära enheter, men har fått liten uppmärksamhet från forskningshåll.

Specialistofficer

Det finns inte många studier av specialistofficerare på högre nivåer, men tidigare studier har visat att den tydliga bild av yrket de hade vid början av utbildningen förändrades vid inträdet i Försvarsmakten. Bland annat överensstämde inte karriärutveckling, arbetsuppgifter och ansvarsområden med förväntningarna på yrket. Detta ska undersökas i studien, liksom trebefälssystemets implementerande och effekter.

Reservofficer

Här ska vi inledningsvis genomföra en kartläggning av reservofficerskåren, dess kvantitet och kvalitet i vid bemärkelse samt att relatera studier av pluton- och kompanibefäls samt värnpliktigas intresse för reservofficersutbildningen. Mottagandet, kontakt och uppföljning med förband, befattning och arbetsuppgifter samt utbildningens relevans är prioriterade områden att studera.

Work-life balance i Försvarsmakten

Syftet är att studera vilka faktorer som påverkar balans och konflikt mellan arbete och övrigt liv hos militär och civil personal i Försvarsmakten, samt hur de påverkar arbetstillfredsställelse och andra arbetsrelaterade aspekter.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2023-2025

Dela:
Publicerad 2022-11-22 Uppdaterad 2024-02-08