Sök

Sök

Militära professionen: Civil-militär aktörsgemensam samverkan på regional nivå

Forskningsprojektet studerar hur man genom olika samverkansaktiviteter på regional nivå försöker bygga upp både krishanteringsförmåga och tillit inom det regionala krishanteringssystemet avseende samverkan, samordning och ledning för inriktning.

Förmåga att bygga upp god samverkan och god tillit mellan samverkande aktörer på regional nivå är av avgörande betydelse för uppbyggandet av totalförsvaret då en betydande det civil-militär samverkan sker på regional nivå.

Den aktuella studien fokuserar på två teman och frågeställningar:

Samverkansförmåga

 1. Vilka aktiviteter anordnas för att öka förmågan till samverkan vid kris?
 2. Hur är målen med dessa aktiviteter formulerade, dvs. vad ska uppnås?
 3. Hur utvärderas målen?
 4. Hur påverkar utvärderingen kommande aktiviteter.

Tillit

 1. Hur beskrivs tillit mellan och inom de samverkande aktörerna och deras organisationer?
 2. Vilka faktorer beskrivs som viktiga för att tillit ska uppstå?
 3. Vilka faktorer beskrivs för att tillit inte ska uppstå?
 4. Hur kan tillit byggas upp?
 5. Hur kan tillit brytas ner?
 6. Vilka effekter för samverkan har god tillit?
 7. Vilka effekter för samverkan har brist på tillit?
 8. Hur ser kopplingen ut mellan tillit; roller, ansvar, mandat och kompetens?

Verksamhet 2022 och framåt

Under 2022 kommer en etikprövning att skickas in för att säkerställa att projekt kan genomföras i enlighet med god forskningsetik vilket krävs för att datainsamling ska kunna påbörjas. En forskningsöversikt kommer att göras och ett nätverk av kontakter med relevanta samverkande aktörer inom respektive militärregion kommer att byggas upp.

Under 2023 genomförs datainsamling och analyser och eventuella rapporter påbörjas. Under 2024 ligger fokus på skrivandet av vetenskapliga artiklar.

Samarbeten och samverkan

Samverkan kommer att ske med Försvarsmaktens fyra militärregioner och civila samverkansaktörer vid krishantering inom respektive militärregion såsom Länsstyrelser, Polisregioner, Regioner och andra relevanta samverkansaktörer. Dialog kommer att ske med Försvarsmaktens Totalförsvarsavdelning för att säkerställa projektets inriktning och relevans för utveckling av totalförsvaret.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2022-2024

Kontakt

Dela:
Publicerad 2022-02-11 Uppdaterad 2023-02-09