Sök

Forskning och teknikutveckling

Försvarsmaktens forskningsprogram Forskning och teknikutveckling (FoT) syftar till att stödja Försvarsmaktens reformering, utveckla dess förmågor och funktioner för både nationella och internationella uppgifter, samt att skapa handlingsfrihet på sikt för Försvarsmakten.

Sedan 2013 är huvuddelen av Försvarshögskolans FoT-verksamhet samlad inom det gemensamma forskningsområdet Militära professionen. Syftet med det har varit att fokusera forskningen och stärka dess långsiktiga relevans för Försvarsmakten, samt att möjliggöra fler synergier. Gemensamt för delprojekten inom Militära professionen är att de även är förankrade i officersutbildningens centrala ämnen och stödjer den forskningsförankring som officersutbildningen kräver.

Krigsvetenskaplig forskning

Den krigsvetenskapliga forskningen inom FoT syftar till att utveckla Försvarsmaktens krigföringsförmåga och bedrivs sedan 2015 främst i tre fleråriga ramprojekt.

Under 2019 har projekten bland annat resulterat i ett antal rapporter till Försvarsmakten, vetenskapliga artikelutkast och artiklar inom områdena:

  • militär maktutövning
  • skapande av militär förmåga
  • doktrinutveckling och rysk förmågeutveckling

Därutöver finns sedan 2019 tre försvarsgrensanknutna projekt som studerar taktik och taktikutveckling inom områdena mark- marin- och luftoperationer som har resulterat i vetenskapliga artiklar/artikelutkast.

Forskning inom ledningsvetenskap

Inom ämnet ledningsvetenskap inleddes ett nytt treårsprojekt under 2019. Projektet handlar om ledning och samverkan i det nya totalförsvaret. Det övergripande syftet är att tillföra professionen ny kunskap för bättre ledning och därmed höja effekten av insatser.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.