Sök

Sök
Skogsbrand på norra sidan om Ljusnan strax söder om Kårböle.Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.

Uppdragsforskning för samhällets krisberedskap och totalförsvar

Försvarshögskolan bedriver forskning, analysstöd och utbildning inom krisberedskap och totalförsvar, samt inom terrorism, våldsbejakande extremism, påverkansoperationer, cybersäkerhet/cyberförsvar, civilt försvar och underrättelsefrågor. 

Analysstödet inom krisberedskap och totalförsvar innefattade under 2022 bland annat rådgivning och metodstöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende värdlandsstöd, försörjningsberedskap och ett flertal kampanjer rörande krisberedskap och försvarsvilja.

I samband med det intensifierade kriget i Ukraina och den efterföljande Natoansökan stöttade vi Regeringskansliet med att anordna hearings och genom att bidra med förstärkningspersonal. Försvarshögskolan bidrog även med kunskapsunderlag och systemförståelse i media.

Sveriges ansökan om Natomedlemskap har också gett upphov till ett antal forsknings-, analys- och metodstödsuppdrag, bland annat från MSB, kopplat till värdlandsstöd, Natos strukturer och vilka krav dessa ställer på Sverige.

Utöver Ukraina och Nato har försvarsvilja varit ett område som har satt sin prägel på året. Förutom tidigare nämnda uppdrag för MSB har även Myndigheten för psykologiskt försvar, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen m fl. gett oss ett antal forsknings- och utbildningsuppdrag på detta område.

Övriga större uppdrag kopplade till utveckling av krisberedskap, totalförsvar, beredskapsjuridik och säkerhetsskydd har genomförts åt bland annat Jordbruksverket, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Sjöfartsverket och Åklagarmyndigheten, samt ett gemensamt uppdrag för transportmyndigheterna.

Inom terrorism- och radikaliseringsområdet har arbetet med fem olika forskningsprojekt fortlöpt. Under augusti 2022 avslutades ett projekt om salafism i Danmark, som skedde på uppdrag av det danska integrationsministeriet. Under våren och sommaren har även ett projekt genomförts på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism avseende digitalt förebyggande arbete mot extremism och våldsbejakande extremism.

Dela: