ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Vår forskning

Från och med 2018 har Försvarshögskolan examenstillstånd på forskarutbildningsnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet. Här finns unika möjligheter att bygga spetskompetens inom både krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Den akademiska forskningen

Den akademiska forskningen vid Försvarshögskolan är förhållandevis ung i relation till högskolans 200-åriga historia. Det är framförallt de senaste tio åren som akademiseringsprocessen tagit fart på allvar. Från början var syftet med forskningen att i större grad knyta officersutbildningen till akademiskt kvalitetssäkrad kunskap på internationell nivå. Idag finns cirka 20 professorer, lika många docenter samt ett trettiotal doktorander och doktorer vid Försvarshögskolan.

Läs intervjuer med några av våra forskare.

Forskarutbildning

Fram till 2018 har en stor del av forskarutbildningen på Försvarshögskolan skett i samarbete med andra lärosäten. I och med examenstillståndet inom försvar, krishantering och säkerhet har Försvarshögskolan nu en egen forskarutbildning i huset.

Området försvar, krishantering och säkerhet bygger vidare på en hög kompetens inom två ämnen på forskarutbildningsnivå:

Krigsvetenskap

Ett ämne som i Sverige är unikt för Försvarshögskolan. Forskningen behandlar frågeställningar kring försvarsplanering och doktriner, skapande av militär förmåga, militär maktutövning och krigföring.

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Forskarutbildningen inom statsvetenskap fokuserar på frågeställningar kopplade till utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik, hantering av kriser, krisberedskap och samhällets skydd, samt internationell samverkan.

Samarbeten med andra lärosäten

Vid sidan av forskarutbildningen kommer det även fortsättningsvis att bedrivas forskning och forskarutbildning i samarbete med andra lärosäten inom ytterligare fem forskningsområden, nämligen:

Inom vår unika nisch har vi en bredd som innebär att vi tar ett omfattande grepp över totalförsvaret och dess olika funktioner, här finns unik expertis som spänner från militära insatser till civil krishantering.

Här kan du ta del av alla våra forskningsämnen.

Stor samhällsnytta

På Försvarshögskolan bedrivs i hög grad tillämpad forskning, vilket innebär att det finns en särskilt nära koppling mellan forskning och samhällsnytta. Det märks bland annat genom att våra forskare ofta uttalar sig i media och stöttar myndigheter med analyser. På längre sikt gör forskningen nytta genom att våra studenter löpande får ta del av forskningsresultaten i undervisningen, det vill säga kunskaper som de så småningom tar med sig ut i arbetslivet. I och med den egna forskarutbildningen blir steget mellan forskningsresultat och utbildning ännu kortare och resurserna kan användas mer effektivt.

Framtida forskningsprojekt

Vid sidan av tillämpad forskning bedrivs givetvis även grundforskning vid Försvarshögskolan. Krigsvetenskap och statsvetenskap är samhällsvetenskapliga ämnen och samma vetenskapliga praktiker och metoder tillämpas här som vid andra universitet. Tillvägagångssätten kan handla om allt från fältstudier till arkivforskning.

Forskningschef vid Försvarshögskolan är prorektor Malena Britz.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.