Sök

Vår forskning

Försvarshögskolans forskning omfattar både grundforskning och praxisnära tillämpad forskning inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Vår forskare studerar såväl militära som civila aspekter av området och spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar och militära operationer. Vid Försvarshögskolan finns ett antal för Sverige unika ämnen och inriktningar. Vi erbjuder en interdisciplinär forskningsmiljö med hela vidden av kompetenser från krigsvetare, statsvetare, och historiker till folkrättsjurister, psykologer och officerare.

Forskningsämnen

Vi forskar inom följande ämnen:

Forskningen vid Centrum för operativ juridik och folkrätt är inriktad på folkrättsliga aspekter av militära operationer. Den kombinerar teoretiska och praktiska angreppssätt och skapar på så sätt synergieffekter mellan grundforskning och tillämpad forskning.

Läs mer om ämnet folkrätt

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet.

Läs mer om ämnet Förvarssystem.

Grundläggande studieobjekt för krigsvetenskap vid Försvarshögskolan är krig och militär maktutövning. Forskningen syftar till såväl kunskapsutveckling som till utveckling av praktiska förmågor hos främst militära yrkesutövare.

Läs mer om ämnet krigsvetenskap.

Ramverket för Försvarshögskolans ledarskapsforskning är ledarskap under påfrestande förhållanden. Ledarrollen studeras utifrån flera akademiska perspektiv: pedagogik, psykologi, sociologi och statsvetenskap.

Läs mer om ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden

Ämnet ledningsvetenskap (eng. "command and control science") är inriktat mot att förstå vad ledning av insatser innebär och vad som krävs av ett ledningssystem för att insatsen skall uppnå önskad effekt. Viktiga exempel på insatsledning är ledning av väpnad strid i militära sammanhang samt ledning av räddningsinsatser vid olyckor och katastrofer.

Läs mer om ämnet ledningsvetenskap

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll sätts in i ett större politiskt, kulturellt, ekonomiskt, socialt och genushistoriskt sammanhang.

Läs mer om ämnet militärhistoria

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan utmärker sig i förhållande till andra universitet och högskolor genom sina två särskilda inriktningar: säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan.

Forskarutbildning vid Försvarshögskolan

Forskningsmiljön vid Försvarshögskolan ska vara både inspirerande och utmanande. Som doktorand får du utöver engagerad handledning även ta del av seminarier, doktoranddagar och konferenser.

Våra forskare

Idag finns cirka 20 professorer, lika många docenter samt ett trettiotal doktorander och doktorer vid Försvarshögskolan.

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synne...

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.