Sök

Sök

Statsvetenskap

Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan utmärker sig i förhållande till andra universitet och högskolor genom sina två särskilda inriktningar: säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan.

Det finns ett stort behov av fördjupade kunskaper om, och perspektiv på, en omvärld som kan tyckas alltmer osäker, med till exempel stormaktskonflikter, regionala konflikter och krig, terrorism, informationspåverkan och naturkatastrofer.

Genom forskningen försöker vi förstå och förklara fenomen som i många avseenden är oönskade, ofattbara och osannolika. Vi studerar aktörer och strukturer som leder till säkerhet och osäkerhet, som hanterar osäkerheter och kriser, såväl på nationell som på internationell nivå.

Vi är övertygade om att forskning, och utbildning baserad på denna forskning, utgör en viktig grund för säkerhet på alla nivåer, för individer, för robustare samhällen och för en säkrare omvärld.

Ämnet statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi

Försvarshögskolans forskning inom säkerhetspolitik och strategi fokuserar bland annat på stormaktsdiplomati, styrning, strategisk kommunikation och global etik. Men också kollektiva identiteter, normer, narrativ och diskurser i säkerhetssfären.

Forskarna behandlar även den regionala och globala säkerhetsordningen och samspelet mellan centrala säkerhetsaktörer i Nordamerika, Östasien och Europa, inklusive FN, NATO och EU.

Ämnet statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan

Forskningsinriktningen fokuserar bland annat på krisbeslutsfattandets dynamik, samverkan och ledarskap i kris, organisatoriskt lärande av kriserfarenheter, mediers roll och det politiska spelet som omgärdar krishanteringens olika faser, det krisförebyggande arbetet och förutsättningar för resiliens. Den omfattar även forskning om uppbyggnaden av det europeiska krishanteringssystemet, samt nya risker i säkerhetssfären i olika delar av världen.

Forskningen har i många avseenden en statsvetenskaplig grund, i det att den intresserar sig för politiska dimensioner av allvarliga kriser. Inriktningen lånar också in tankegods från bland annat kommunikationsforskning, socialpsykologi, socialantropologi och organisationsteori.

Samverkan med samhället

Våra forskare deltar regelbundet med sin expertis i samhällsdebatter och verkar för att öka kunskapen och informera allmänheten i aktuella frågor inom våra forskningsområden. Vi bidrar även till uppdragsutbildning.


Medarbetare

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Adjunkter

Doktorander

Dela: