Sök

Sök
Militärer övar verkanstålighet, flottan.

Foto: Bezav Mahmod/ Försvarsmakten.

Ledarskap och ledning

Att leda vid samhällsinsatser i samband med kris, krig, väpnad konflikt eller extraordinära händelser ställer höga krav på ett fungerande ledarskap och ledningssystem.

Ledning är den funktion hos ett insatssystem som bidrar med inriktning och samordning i syfte att uppnå uppställda mål, medan ledarskap beskriver hur en ledare i samspel med en grupp av människor påverkar dessa att uppnå de uppställda målen. Forskningen spänner från individ över grupp och organisation till samhälle, där villkoren för att leda på olika hierarkiska nivåer före, under och efter insatser studeras, liksom funktioner och tekniska stöd för att leda samt hur de samverkar i system. Dessutom omfattar forskningen ledarutveckling, personalförsörjning, rekrytering- och urvalsfrågor, test- och metodutveckling, stress, risk- och krishantering, organisering samt totalförsvar.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Här studeras frågorna utifrån flera akademiska perspektiv så som pedagogik, psykologi, sociologi och statsvetenskap. Forskningen bedrivs ofta nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Varje kunskapsområde har omfattande nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker.

Forskningen fokuserar bland annat på områden som:

  • Hur ser sambandet ut mellan olika typer av ledarskap, ledning och organisatoriska utfall?
  • Vilka speciella krav ställer påfrestande förhållanden på ledarskap, ledning och organisation vid kriser och konflikter?
  • Hur bör de nödvändiga och tillräckliga funktionerna för att uppnå inriktning och samordning utvecklas och prövas?
  • Vilka krav ställer potentiella operationsmiljöer på ledningssystem och hur bör dessa operationaliseras i mer preciserade designkriterier?
  • Hur bör de designförslag som syftar till att uppfylla designkriterierna utvecklas och empiriskt prövas?
  • Hur ska en gynnsam ledarutveckling komma till stånd?
  • Hur påverkar mänskliga reaktioner hanteringen av ett krisförlopp och hur kan effektiv och funktionell kriskommunikation utformas?
  • Hur ska metoder utvecklas för en effektiv rekrytering av ledare och olika personalkategorier?
  • Hur kan ledarskap och ledning utvecklas ur ett genusperspektiv för att på ett effektivt och trovärdigt sätt möta dagens och framtidens säkerhetsutmaningar?

Publikationer

Medarbetare

 

Här hittar du våra medarbetare vid Institutionen för ledarskap och ledning:

Dela: