Sök

Sök
Flygunderstödsledning (JTAC) under förstärkningen av Försvarsmaktens närvaro på Gotland.

Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten.

Försvarssystem

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Forskningen inom ämnet studerar system som bidrar till eller påverkar samhällets försvar där både tekniska och sociala komponenter ingår.

I ämnet försvarssystem är utgångspunkten att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra. I fokus står studiet av utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet. Ämnet är en vidareutveckling av ämnet militärteknik.

Forskning som gör nytta

Ämnets centrala studieobjekt är de system av samverkande tekniska och sociala komponenter som har förmåga att bidra till ett samhälles försvar och säkerhet. Med förmåga menas i sammanhanget en potential hos ett samhälle, en organisation, en grupp eller en människa, att med rätt resurser nå ett visst mål. Typiska exempel på forskningobjekt är militära förband som organiserats, utrustats och tränats för specifika uppgifter i kris och krig.

Forskningsfokus på förmågeutveckling och försvarsinnovation

Forskningen fokuserar framför allt på utveckling och nyttjande av försvars- och säkerhetsförmåga. Att utveckla förmåga innebär i det här sammanhanget all aktivitet utöver ett statiskt vidmakthållande av förmåga. Organisationernas strävan är att trots begränsade resurser utveckla efterfrågad förmåga i rätt tid, till låga kostnader och med acceptabla risker. I ämnets ligger tyngdpunkten på utvecklingen, anskaffningen och användningen av teknologi och materiel.

Att på ett systematiskt sätt kunna förhålla sig till framtida förmågebehov och analysera förmodade teknikförändringar ligger i både myndigheters och näringslivets intresse. Förmåga till försvar och säkerhet beror på flera olika faktorer, tekniska såväl som sociala. Förmågan är också trögrörlig. Därför finns det ett stort behov av att kunna bedöma och analysera möjliga utvecklingsalternativ och stödja beslut om utveckling av både militär och civil förmåga till försvar och säkerhet.

Forskningen inom ämnet ska vara en motor för utveckling av kunskap och metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling med starka relationer till både myndigheter och industri. Forskningen inkluderar:

  • Kunskap om strategiska aspekter av materielanskaffning och förmågeutveckling
  • Metoder för att bedöma försvars- och säkerhetsnytta av framtida tekniska system
  • Metoder för att styra tekniksatsningar och konceptutveckling
  • Framtidsstudier

Forskningen kan också tillämpas mot specifika områden, som till exempel cyberoperationer eller hållbar utveckling. Syftet är då att bidra till förmågeutveckling genom att studera de specifika förutsättningar för utveckling som styrs av ett teknikområde eller samhällsutveckling.

Publikationer

Medarbetare

 

Här hittar du våra medarbetare vid Institutionen för försvarssystem:

Dela: