Sök

Försvarssystem

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet.

I ämnet försvarssystem är utgångspunkten att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra. I fokus står studiet av utveckling, anskaffning och användning av teknologi och materiel för försvar och säkerhet. Ämnet är en vidareutveckling av ämnet militärteknik.

Forskning som gör nytta

Ämnets centrala studieobjekt är de system av samverkande tekniska och sociala komponenter som har förmåga att bidra till ett samhälles försvar och säkerhet. Med förmåga menas i sammanhanget en potential hos ett samhälle, en organisation, en grupp eller en människa att med rätt resurser nå ett visst mål. Typiska exempel på studieobjekt är således militära förband som organiserats, utrustats och tränats för specifika uppgifter i kris och krig. Gemensamt för dem är att de situationer som ställer kraven präglas av stor osäkerhet och av att de kan innebära stora risker, både för samhället och för de människor som är satta att skydda det.

Skapa förmåga

Vidare studeras även de relaterade processerna för att skapa eller nyttja försvars- och säkerhetsförmåga. Att skapa förmåga kan här sägas omfatta all aktivitet utöver ett statiskt vidmakthållande av förmåga. Organisationernas strävan är att mot bakgrund av begränsade resurser och långa utvecklings- och anskaffningstider minimera utrymmet för ogenomtänkta och kortsiktiga lösningar, men samtidigt ha beredskap att möta kraven från en dynamiskt föränderlig omvärld. Nyttjandet av uppbyggd förmåga sker inom ett brett spektrum av aktiviteter inom civilt och militärt försvar och omfattar hela konfliktskalan. Strävan är att använda tillgängliga resurser för att nå önskad effekt, i rätt tid, till minsta kostnad och med acceptabla risker. I ämnets fokus står utvecklingen, anskaffningen och användningen av teknologi och materiel.

Praxisnära

Inom ämnet studeras även metoder och verktyg för att i en praxisnära kontext kunna besvara frågor och problem kopplade till studieobjektets system, t.ex. modellering för organisationernas värdering av specifika teknologier.

Forskare

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Eva Lagg

Tjänstledig, Docent, Universitetslektor

Eva.Lagg@fhs.se +46 8-55342610

Övriga forskare

Doktorander

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.