Sök

Sök
Kursdeltagare på chefskurs i samspråk.

Nätverk och samarbeten

Vi samarbetar på olika vis med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och företag. Här hittar du mer information om några av de mer formaliserade samarbetena.

Vi har även flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) är vårt största center. CTSS fokuserar på kompetensutveckling och vidareutbildning inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Vid Centrum för operativ juridik och folkrätt bedrivs forskning om internationella och nationella rättsliga aspekter av militär och civil verksamhet under fred, kris, krig och väpnad konflikt.

Centrum för forskning om specialförband är ett virtuellt centrum som är en länk mellan Försvarshögskolan och specialförbandsledningen vid Försvarsmakten. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativt stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Nätverk

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS)

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) utvecklar kunskap som ska stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet.

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)

CNDS är ett nationellt kunskapscentrum för forskning om naturkatastrofer där Försvarshögskolan, Karlstads universitet och Uppsala universitet ingår.

East Asian Security and Strategy Programme

Här bedrivs forskning om Kinas utrikes- och säkerhetspolitik. Även andra östasiatiska staters säkerhetspolitiska strategier analyseras ur olika perspektiv.

European Societal Security Research Group

Den europeiska gruppen för samhällssäkerhetsforskning samlar en tvärvetenskaplig grupp av forskare med inriktning på EU: s utvidgade säkerhetsroll.

Narrative Research Lab

Narrative Research Lab producerar och sprider kunskap om hur narrativ – berättelser om samhället och världen – påverkar den politiska verkligheten i en värld som är alltmer digitaliserad.

Dela: