Sök

Sök
Datorskärm som visar ett spel.

Centrum för krigsspel

Centrum för krigsspel (CKS) samordnar och utvecklar krigsspelsbaserad undervisning och forskning om krigsspel vid Försvarshögskolan.

Centrum för krigsspel främjar och underlättar användningen av krigsspel, bland annat genom att tillhandahålla expertis och stöd till utbildningsprogrammen vid Försvarshögskolan, samt till bland andra Försvarsmakten och säkerhetssektorn. Det är också ett nav för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om krigsspelsbaserad forskning och utbildning.

Centrumet samlar även forskning om krigsspel som pedagogisk metod och bidrar till utveckling och speldesign, bland annat genom ökad kunskap om specifika spelanvändningskoncept och kopplingen mellan design och lärande. Centrumet ger också möjligheter att fördjupa den befintliga forskningen och utveckla andra krigsspelsrelaterade områden och samarbeten.

Ambitionen är att skapa synergier och bli en samlingspunkt för krigsspelsrelaterad verksamhet både i Sverige och internationellt.

Verksamheten i korthet

  • Organisera ämnesöverskridande forskning om krigsspel genom till exempel gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser.
  • Samordna resurser som kunskaper inom speldesign, metodkunskap och infrastruktur för att kunna stödja forskning kring spel.
  • Stödja och utveckla krigsspelsbaserad utbildning inom civila och militära utbildningsprogram.
  • Anordna krigsspelsbaserad uppdragsutbildning för Försvarsmakten och säkerhetssektorn.
  • Bidra med expertstöd kring krigsspelsanvändning till Försvarsmakten och säkerhetssektorn.
  • Utveckla olika typer av krigsspel för pedagogisk och analytisk användning.
  • Sprida kunskap om krigsspelsanvändning till det omgivande samhället

Organisation

Centrum för krigsspel är en virtuell organisation där lärare och forskare med intresse och verksamhet kopplad till spel kan ansluta sig.
Centrumchef är Staffan Granberg.

Mer om krigsspel

Krigsspel används för utbildning och analys för försvar, krishantering och säkerhet. Det är en metod som är särskilt lämpad för verksamheter som är präglade av dynamiskt beslutfattande, osäkerhet och motstående intressen. Det är en undervisningsmetod med tydlig professionsanknytning för officerare och annan militär personal, där teori och praktisk erfarenhet kan tillämpas i olika typer av scenarier. Krigsspel kan bygga på allt ifrån avancerade digitala simuleringar till strukturerade scenariobaserade diskussioner, med den gemensamma nämnaren att spelare måste förstå situationen, hantera problem och ta beslut i en dynamisk miljö med motstående intressen, där utgången av spelet inte är given på förhand.

Under återuppbyggnaden av totalförsvaret, en tillväxande försvarsmakt och Nato-medlemskap finns stora utbildnings- och analysbehov där krigsspel är ett efterfrågat verktyg.

Mer om krigsspel i forskning och undervisning

Dela: