Sök

Sök
Till vänster: Peter Lidén, militär lärare och överstelöjtnant . Till höger, Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap.

Centrumbildningar - vår expertis inom forskning, utbildning och övning

Vi har flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) är vårt största center. CTSS möter samhällets kunskapsbehov genom kompetensutveckling och vidareutbildning inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Centret består av tre avdelningar för analysstöd, konceptutbildning och uppdragsutbildning och samlar medarbetare med lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet.

Inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor erbjuds utbildning, analysstöd, utredning och övningar som stärker det svenska totalförsvaret.

Försvarshögskolans konceptutbildningar UGL, UL och IL finns också hos centret. Dessa tre ledarskapsutbildningar är sannolikt några av de mest eftertraktade och välkända ledarskapsutbildningarna i hela landet i alla sektorer.

Chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet är Fredrik Bynander.

Helikoptrar i luften.

Fler centrumbildningar

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Centret forskar om folkrättsliga aspekter på militära operationer och ansvarar för utbildning inom ämnet operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolans kurser och program.

Centrum för forskning om specialförband (CSOR)

Verksamheten i CSOR vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativ stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Centrum för innovation och utveckling (SIIC)

Försvarshögskolan inrättade den 1 januari 2023 ett nytt centrum för samverkan och nyttiggörande inom försvar, krishantering och säkerhet – Centrum för innovation och utveckling.

Dela: