Sök

Sök

Forskning om krigsspel och lärande

Försvarshögskolans forskning om krigsspel ligger i skärningspunkten mellan krigsvetenskap, spelvetenskap och pedagogik. Den tvärvetenskapliga ansatsen gör det möjligt att använda och utveckla pedagogiska teorier för att förstå hur speldesign och spelmiljöer bidrar till lärande av militära kunskaper och färdigheter, som taktik, ledning och förmågeutveckling.

Professionellt krigsspelande förekommer i de flesta försvarsmakter, men det finns det förhållandevis lite forskning om hur krigsspel fungerar, hur lärandeprocesserna ser ut och vilka kunskaper de genererar.

Vår forskning handlar bland annat om vilka typer av kunskaper som krigsspel kan utveckla, vilka delar av krigföringen som behöver simuleras för att rätt sorts lärande ska kunna ske och vilken typ av speldesign som kan stödja detta lärande på bästa sätt.

Krigsspel en del i ett utbildningssammanhang

Ett genomgående drag i forskningen är att vi vill förstå krigsspel som en del av ett utbildningssammanhang. Spelet är centralt för den militära utbildningen och genom att förstå hur spelet är en del av en pedagogisk miljö kan vi skapa en bredare kunskap kring hur spel bäst kan användas.

De teoretiska studierna inom ämnet handlar bland annat om att ta fram analytiska ramverk för att förstå hur krigsspel kan bidra till undervisningen och utveckla lärandet.

De empiriska studierna undersöker ofta själva användningen av krigsspel vid Försvarshögskolans militära utbildningsprogram. Ofta används videoinspelningar, en metod som kan fånga den dynamiska interaktionen som sker mellan spelare, spelet och lärare i spelmiljön. Hur deltagarna samtalar under och efter spelandet är en viktig komponent i lärandet. Att förstå hur detta samspel sker är viktigt för att kunna göra krigsspelsanvändningen bättre och ännu mer effektiv.

Spelmiljöerna kan också användas för att bedriva forskning kring exempelvis taktik och beslutsfattande, där spelen blir experimentmiljöer i vilka till exempel officerares förståelse av skeenden på slagfältet kan undersökas.

Nära samarbete mellan utbildning och spelutveckling

Forskningen genomförs i nära samarbete med den krigsspelsbaserade utbildningen vid Försvarshögskolan. Det betyder att både studenter och lärare är involverade som deltagare i forskningsprojekt. Spelmomenten ger i sin tur uppslag till nya forskningsfrågor.

Forskningen bidrar också till att förbättra Försvarshögskolans krigsspelsbaserade utbildning och ger insikter kring hur spelbaserad utbildning ska bedrivas. Det leder vidare till förslag på både speldesign och pedagogiska upplägg, vilket skapar direkt nytta i de militära utbildningsprogrammen och hjälper oss att förstå och minska risker för olika typer av oönskade effekter av spel i utbildningssituationer.

Spel för konflikthantering och krig

Krigsspelsforskningen vid Försvarshögskolan stöds av Försvarsmakten genom projektet ”Spel för konflikthantering och krig”, en del av forskning- och teknikutvecklingsområdet för krigsvetenskap. Tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ordnas en årlig konferens om spel och spelanvändning: Spel i försvarssektorn.

Mer om krigsspel i forskning och undervisning

Krigsspelsbaserad undervisning

Genom att använda krigsspel kan studerande vid Försvarshögskolan lära sig att planera och genomföra militära operationer på marken, i luften och på havet.

Kontakt

Har du frågor om vår forskningsverksamhet inom krigsspel och lärande? Hör av dig till oss:

Dela: