Sök

Sök
Tromb över ett fält.

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för forskning om naturkatastrofer där forskare från Försvarshögskolan, Karlstads universitet och Uppsala universitet ingår.

Centrum för naturkatastroflära (CNDS) är Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturkatastrofer, katastrofriskreducering och krishantering. Miljön präglas av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten över samhälls-, teknik- och naturvetenskapliga områdesgränser samt samarbeten med offentliga organisationer och näringsliv för att tillsammans bemöta samhällets utmaningar kopplat till klimat och miljö samt hållbar utveckling.

Samverkan mellan olika lärosäten

CNDS bildades 2010 och verksamheten var inledningsvis inriktad på att inrätta Sveriges första forskarskola inom naturkatastroflära. Den har senare utvecklats till en ledande forskningsmiljö inom naturkatastrofer- och katastrofvetenskap som spänner över tre lärosäten (Försvarshögskolan, Karlstads universitet och Uppsala universitet). Utöver detta finns ett brett nätverk av affilierade forskare i Sverige och utomlands då centrets forskningsfokus är av både nationell och global karaktär.

Forskningen inom CNDS ska bidra till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom en ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Forskarskola

Under det senaste decenniet har mer än 30 doktorander tagit examen från centret, som för närvarande omfattar 28 aktiva forskare i tidiga karriärer (doktorander och postdoktorer). CNDS stöttar även forskare inom det tvärvetenskapliga området naturkatastroflära genom att dela ut CNDS Interdisciplinary Grants.

Centret bidrar också till fältet med sin sommarforskarskola för doktorander - Summer School on Natural Hazards - samt genom konferensen Forum for Natural Hazards and Disasters som genomförs vartannat år.

Läs mer mer om CNDS  och Försvarshögskolans verksamhet vid centret

Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: