Sök

Sök

Foto: Malachi Brooks/ Unsplash

Kunskapscentrum för forskning om naturkatastrofer

Vid Centrum för naturkatastroflära pågår forskning om hur vi kan få en bättre förmåga att förebygga och hantera naturkatastrofer och naturrisker, både i Sverige och internationellt.

Den 11 mars 2022 var årsdagen för Tohoku-jordbävningen och tsunamin i Japan 2011 som orsakade tusentals dödsfall och kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Samma dag för två år sedan meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att covid-19 ansågs vara en pandemi.

– Dessa två kriser är symboliska för hur naturkatastrofer och andra relaterade kriser fortsätter att utgöra hot mot samhällen. Även om vi inte kan förhindra extrema väderhändelser, vulkanutbrott, jordbävningar och pandemier från att inträffa, kan samhällen bli mer förberedda och minska sårbarheter för att mildra effekterna och minska förlusterna, säger Helena Hermansson, universitetslektor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan. Hon sitter i ledningsgruppen för Centrum för naturkatastroflära (Center of Natural Hazards and Disaster Science, CNDS), som är ett nationellt kunskapscentrum för forskning om naturkatastrofer.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

CNDS är en centrumbildning för forskning om naturolyckor, katastrofriskreducering och krishantering där tre lärosäten ingår – Försvarshögskolan, Karlstads universitet och Uppsala universitet. Arbetet leds från Uppsala och en av grundpelarna i verksamheten är ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

– Visionen är att främja katastrofriskreducering och bidra till att samhällen får en bättre förmåga att förebygga och hantera naturkatastrofer och naturrisker, både i Sverige och internationellt, säger Helena Hermansson.

Forskarskola för doktorander

En viktig del av centrets verksamhet är forskarskolan för doktorander, där mer än 30 doktorander tagit examen sedan verksamheten startade 2010. En av doktoranderna som är knuten till CNDS forskarskola är Rasmus Andrén, doktorand i statsvetenskap vid Institutionen för statsvetenskap och juridik på Försvarshögskolan.

– Min forskning befinner sig gränslandet mellan miljösäkerhet och katastrofstudier, och fokuserar på vilken roll katastrofer har i konflikter och fientliga miljöer.

Tidigare forskning har visat att till exempel miljökatastrofer kan påverka den sociopolitiska stabiliteten i en region och förvärra befintliga konflikter, men det är fortfarande omtvistat hur det sker.

– Baserat på ontologisk säkerhetsteori och narrativanalys är mitt mål att tydliggöra samspelet mellan katastrofer och konflikter genom att visa hur meningsskapande under katastrofer kan utmana och förstärka fientligheter. I forskningen utgår jag från det som hände i samband med översvämningen i Kashmirdalen i Indien 2014, som orsakade massiv förstörelse i det konfliktdrabbade området.

Helena Hermansson skrev också sin avhandling i statsvetenskap inom ramen för CNDS forskarskola.

– Jag forskar om samverkan och ledning som på engelska kallas ”collaborative governance” och skrev min avhandling om hur ett lands politisk-administrativa system kan begränsa men ibland också möjliggöra samverkan i en katastrofkontext.

Under sitt avhandlingsarbete undersökte hon bland annat hur samverkan mellan olika aktörer i Turkiet fungerade under hanteringen av två jordbävningar som skedde 2011 i de sydöstra delarna av landet.

– Det är en stor fördel att få tillgång till den enorma kunskapsbank som finns där och få det tvärvetenskapliga perspektivet som är så viktigt inom det här området.

Nätverk och samverkan

En annan central del av arbetet inom centret är att bygga nätverk mellan olika vetenskapliga discipliner och inom akademin, men också med olika aktörer och praktiker i det omgivande samhället både nationellt och internationellt.

Vid Försvarshögskolan är även Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) involverat i CNDS verksamhet.

– Försvarshögskolans och CTSS föregångare Crismart (nationellt centrum för krishanteringsstudier) var med och startade CNDS 2010 och har genom åren bidragit med flera doktorander och postdocs till CNDS. Försvarshögskolans profil, både inom den bredare säkerhetsforskningen och med våra starka samverkansresurser har kompletterat övriga partners väl, säger Fredrik Bynander, docent i statsvetenskap och chef för CTSS, samt styrelseordförande i CNDS för Försvarshögskolan.

Läs mer om CNDS

Sidinformation

Publicerad:
2022-04-08
Senast uppdaterad:
2024-04-11
Dela: